Vyživovacia povinnosť

Holandsko

Autor obsahu
Holandsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Holandsko

Rodinné právo – vyživovacia povinnosť


*povinný údaj

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 27 ods. 1 nariadenia majú sudcovia oprávnení prijímať rozhodnutia o dočasnej náprave na okresných súdoch.

Právomoc rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch podľa článku 32 ods. 2 má ten okresný súd, ktorého sudca oprávnený prijímať rozhodnutia o dočasnej náprave rozhodol o danej žiadosti.Informácie a kontaktné údaje okresných súdov nájdete na webovej stránke súdnej rady: www.rechtspraak.nl.

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Konanie o opravných prostriedkoch uvedené v článku 33 je odvolanie prostredníctvom kasácie.

Odvolanie prostredníctvom kasácie je vypočuté na Najvyššom súde Holandska (Hoge Raad der Nederlanden), najvyššom súde pre všeobecné súdnictvo v Holandsku.Hlavnou úlohou kasácie je zachovať jednotnosť právneho systému, usmerňovať vývin práva a zabezpečovať právnu ochranu.Kasácia sa môže týkať len právnych otázok.Najvyšší súd len dohliada na riadne uplatňovanie práva, vrátane procesných pravidiel.V skutkových otázkach sa riadi tým, čo bolo uvedené v spornom rozsudku.Každého z účastníkov odvolania prostredníctvom kasácie zastupuje na najvyššom súde právny zástupca.

Žiadosť predkladaná v konaní vo veci žiadosti musí uvádzať dôvody na odvolanie.Odporca môže do troch týždňov (alebo v inej lehote, ktorú stanovil najvyšší súd) podať žalobnú odpoveď.Ak sa odpoveď schváli ako relevantná pre danú vec, právni zástupcovia môžu predložiť objasnenie.Generálny prokurátor Najvyššieho súdu predloží písomné stanovisko, na základe ktorého vydá Najvyšší súd rozsudok.

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia sa podáva z dôvodov vymenovaných v článku 19 nariadenia a v časovej lehote uvedenej v tomto článku na súde, ktorý rozhodnutie prijal.V prípade Holandska to môže byť okresný súd alebo odvolací súd.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Ústredným orgánom je Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen(LBIO) (Národný úrad pre výber výživného).

Kontaktné údaje LBIO:

Marten Meesweg 109-111

P.O. Box 8901

3009 AX Rotterdam

Tel: +31 0102894895

Fax: +31 0102894882

E-mail:iia@lbio.nl

Webová stránka:www.lbio.nl

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Za výkon rozhodnutí sú zodpovední súdni exekútori.

Kontaktné údaje Kráľovskej profesijnej organizácie súdnych exekútorov (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders – KBvG) sú:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR Den Haag

Tel: +31 0708903530

Fax: +31 0708903531

E-mail:kbvg@kbvg.nl

Webová stránka:http://www.kbvg.nl

Na webovej stránke sa nachádza zoznam mien a adries úradov súdnych exekútorov v Holandsku.

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Jediným jazykom prijateľným pre preklady písomností uvedených v článkoch 20, 28 a 40 je holandčina.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Dožiadanie alebo žiadosť podľa článku 59 ods. 1 musia byť vyplnené v holandčine.

Posledná aktualizácia: 13/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.