Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Vyživovacia povinnosť

Severné Írsko

Autor obsahu
Severné Írsko

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Súdmi, ktoré rozhodujú o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti, sú magistrátne súdy (Magistrates' Courts). Návrhy možno predkladať priamo na súd alebo ich na súd môže postúpiť ministerstvo spravodlivosti (Department of Justice), ktoré má sídlo na tejto adrese:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

NORTHERN IRELAND

Tel.: 03002007812 (v rámci Spojeného kráľovstva) a +44 2890495884 (zo zahraničia)

Fax: +44 2890728945

E-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Súdmi, ktoré rozhodujú o odvolaniach, sú magistrátne súdy. Žiadosti o odvolanie možno predkladať priamo na súd alebo ich na súd môže postúpiť ministerstvo spravodlivosti, ktoré má sídlo na tejto adrese:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

NORTHERN IRELAND

Tel.: 03002007812 (v rámci Spojeného kráľovstva) a +44 2890495884 (zo zahraničia)

Fax: +44 2890728945

E-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiam vydaným v odvolacom konaní:

jediný ďalší opravný prostriedok v právnej otázke možno podať na odvolacom súde (Court of Appeal) v Severnom Írsku.

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Článok 19 sa na Spojené kráľovstvo neuplatňuje, pretože Spojené kráľovstvo nie je viazané Haagskym protokolom z roku 2007.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

NORTHERN IRELAND

Tel.: 03002007812 (v rámci Spojeného kráľovstva) a +44 2890495884 (zo zahraničia)

Fax: +44 2890728945

E-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Článok 71 ods. 1 písm. e) – Verejné orgány

Verejný subjekt, ktorý môže vykonávať funkcie ústredných orgánov:

Legal Services Agency Northern Ireland (Department of Justice) [poskytovanie právnej pomoci podľa článku 51 ods. 2 písm. a)]

2nd Floor

WaterfrontPlaza

8 Laganbank Road

Mays Meadow

Belfast

BT1 3BN

Tel.: +44 2890408888

Fax: +44 2890408990

E-mail: enquiries@lsani.gov.uk

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Príslušnými orgánmi sú magistrátne súdy. Návrhy možno predkladať priamo na súd alebo ich na súd môže postúpiť ministerstvo spravodlivosti, ktoré má sídlo na tejto adrese:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

NORTHERN IRELAND

Tel.: 03002007812 (v rámci Spojeného kráľovstva) a +44 2890495884 (zo zahraničia)

Fax: +44 2890728945

E-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Jazykom akceptovaným pre preklady písomností uvedených v článkoch 20, 28 a 40 v rámci celého Spojeného kráľovstva je angličtina.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Jazykom akceptovaným na účely komunikácie s ostatnými ústrednými orgánmi v rámci celého Spojeného kráľovstva je angličtina.

Posledná aktualizácia: 06/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.