Vyživovacia povinnosť

Poľsko

Autor obsahu
Poľsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Poľsko

Rodinné právo – vyživovacia povinnosť


*povinný údaj

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Príslušné súdy v Poľskej republike sú podľa článku 27 ods. 1 nariadenia (ES) č. 4/2009 krajské súdy (sądy okręgowe) [podľa článku 11511 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (Kodeks postępowania cywilnego) zo 17. novembra 1964].

Príslušné súdy v Poľskej republike pre podanie odvolaní uvedené v článku 32 ods. 2 nariadenia (ES) č. 4/2009 sú odvolacie súdy (sądy apelacyjne) (článok 394 a nasl. v spojení s článkom 11511 Občianskeho súdneho poriadku). Odvolanie sa podáva na odvolacom súde prostredníctvom krajského súdu, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie (článok 369 v spojení s článkom 397 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

V Poľsku je v súlade s článkami 3981 – 39821 Občianskeho súdneho poriadku kasačné odvolanie (skarga kasacyjna) opravným konaním uvedeným v článku 33 nariadenia (ES) č. 4/2009. Príslušný súd je Najvyšší súd (Sąd Najwyższy). Kasačné odvolanie sa musí podať na Najvyšší súd prostredníctvom odvolacieho súdu (sąd apelacyjny), ktorý vydal napadnuté rozhodnutie (článok 3985 ods. 1 v spojení s článkom 11511 ods. 3 poľského Občianskeho súdneho poriadku).

Kontaktné údaje Najvyššieho súdu:

Najvyšší súd (Sąd Najwyższy)

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Varšava

Poľsko

Tel.: +48 22 530 8246

E-mail: ppsek@sn.pl

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

V Poľsku je konaním uvedeným v článku 19 nariadenia (ES) č. 4/2009 konanie o zrušení rozhodnutia vo veci vyživovacej povinnosti upravené v článku 11442 Občianskeho súdneho poriadku. Žiadosť o toto konanie sa podáva na súde, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie. To znamená, že v závislosti od toho, ktorý súd napadnuté rozhodnutie vo veci vyživovacej povinnosti vydal, príslušným súdom v zmysle článku 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 4/2009 môže byť:

a) okresný súd (sąd rejonowy);

b) krajský súd (sąd okręgowy) (pokiaľ tento súd vydal rozsudok o vyživovacej povinnosti v konaní o rozluke, rozvode alebo o zrušení manželstva).

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Ústredný orgán určený podľa článku 49 ods. 1 nariadenia (ES) č. 4/2009 je v Poľsku:

Ministerstvo spravodlivosti (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Odbor medzinárodnej spolupráce a ľudských práv (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Oddelenie pre medzinárodné vymáhanie výživného a cezhraničné vyšetrovania vo veciach rodičovských práv a povinností (Wydział ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varšava

Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-mail: alimenty@ms.gov.pl

Článok 71 ods. 1 písm. e) – Verejné orgány

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Krajské súdy (sądy okręgowe) sú orgány poverené vykonávaním úloh ústredného orgánu pri predkladaní žiadostí a prijímaní všetkých príslušných opatrení týkajúcich sa týchto žiadostí.

Kontaktné údaje krajských súdov sú uvedené v prílohe 2 PDF (155 Kb) pl.

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

V Poľsku je na začatie konaní uvedených v článku 21 ods. 2 nariadenia (ES) č. 4/2009 príslušným orgánom podľa článku 843 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku vecne príslušný okresný súd (sąd rejonowy), kde prebieha exekučné konanie; ak sa ešte nezačala exekúcia, príslušným orgánom je okresný súd (sąd rejonowy) s vecnou príslušnosťou podľa pravidiel upravujúcich všeobecnú právomoc.

V Poľsku je na začatie konaní uvedených v článku 21 ods. 3 nariadenia (ES) č. 4/2009 príslušným orgánom podľa článku 758 Občianskeho súdneho poriadku okresný súd (sąd rejonowy), pri ktorom pôsobí súdny exekútor vykonávajúci exekúciu.

Kontaktné údaje súdov sú uvedené na adrese https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Poľsko akceptuje iba poľské preklady dokumentov uvedených v článkoch 20, 28 a 40 nariadenia (ES) č. 4/2009.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Jazyky, ktoré akceptujú ústredné orgány v Poľsku, pokiaľ ide o akúkoľvek inú komunikáciu v súlade s článkom 59 ods. 3 nariadenia (ES) č. 4/2009, sú: poľština a angličtina.

Posledná aktualizácia: 12/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.