Vyživovacia povinnosť

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Portugalsko

Rodinné právo – vyživovacia povinnosť


*povinný údaj

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Podľa článku 27 ods. 1:

– vo veciach vyživovacích povinností voči deťom (plnoletým alebo neplnoletým) a vyživovacích povinností medzi manželmi je príslušný úsek pre rodinu a mladistvých. Ak neexistuje, je príslušný miestny úsek pre občianske veci (ak existuje), alebo miestny úsek so všeobecnou príslušnosťou.

– v ostatných prípadoch vyživovacích povinností vyplývajúcich z iných rodinných vzťahov, rodičovstva či príbuzenstva je príslušný miestny úsek pre občianske veci, ak existuje, alebo miestny úsek so všeobecnou príslušnosťou.

Podľa článku 3 ods. 2 je príslušný odvolací súd.

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Rozhodnutie vydané v odvolacom konaní možno napadnúť iba odvolaním v právnej otázke na Najvyššom súde (Supremo Tribunal de Justiça).

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Podľa článku 19 ods. 1 písm. a):

– postupom preskúmania je mimoriadne revízne odvolanie, ktoré je stanovené v článku 696 písm. e) Občianskeho súdneho poriadku.

Podľa článku 19 ods. 1 písm. b):

– postupom preskúmania je takisto mimoriadne revízne odvolanie, ktoré je stanovené v článku 696 písm. e), ako aj článku 140 Občianskeho súdneho poriadku.

Súdom, ktorý má právomoc rozhodovať v odvolacom konaní, je súd, ktorý vydal rozhodnutie, ktoré je predmetom preskúmania (článok 697 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Ústredným orgánom určeným pre toto nariadenie v Portugalsku je:

Direção-Geral da Administração da Justiça (Generálne riaditeľstvo pre správu súdnictva)

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°

1990-097 LISABON – PORTUGALSKO

Tel.: (351) 217906200 / (351) 217906223

Fax: (351) 211545116

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

correio.dsjcji@dgaj.mj.pt

Webové sídlo: https://dgaj.justica.gov.pt/

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Vo veciach vyživovacích povinností voči deťom (plnoletým alebo neplnoletým) je príslušný:

úsek pre rodinu a mladistvých, alebo ak neexistuje úsek pre výkon súdnych rozhodnutí.

Vo veciach vyživovacích povinností medzi manželmi je príslušný:

úsek pre rodinu a mladistvých, alebo ak neexistuje úsek pre výkon súdnych rozhodnutí.

V ostatných prípadoch vyživovacích povinností vyplývajúcich z rodinných vzťahov, rodičovstva či príbuzenstva je príslušný:

úsek pre rodinu a mladistvých, alebo, ak neexistuje,

úsek pre občianske veci, pokiaľ hodnota sporu presahuje 50 000 EUR alebo

úsek so všeobecnou príslušnosťou alebo miestny úsek pre občianske veci, pokiaľ sa hodnota sporu rovná 50 000 EUR alebo je nižšia.

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Jazyk prijateľný pre preklady písomností uvedených v článkoch 20, 28 a 40 je portugalčina.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Jazyky, ktoré sú pre ústredný orgán v Portugalsku prijateľné pre styk s ostatnými ústrednými orgánmi podľa článku 59, sú: portugalčina, angličtinafrancúzština.

Posledná aktualizácia: 07/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.