Vyživovacia povinnosť

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti (exequatur) má súd v mieste obvyklého pobytu povinnej osoby alebo v mieste výkonu (článok 95 a článok 1098 zákona č. 134/2010 o občianskom súdnom poriadku).

Proti rozhodnutiu o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti (exequatur) sa možno odvolať. Právomoc rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiu o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti (exequatur) má odvolací súd (článok 96 zákona č. 134/2010 o občianskom súdnom poriadku).

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Proti rozhodnutiu o odvolaní sa možno odvolať druhým odvolaním (dovolaním) (článok 97 ods. 1 zákona č. 134/2010 o občianskom súdnom poriadku). O dovolaniach rozhodujú Najvyšší kasačný a odvolací súd:

Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, PSČ 020934, Bucureşti

Ústredné tel. č.: +40 213103908, +40 213103909, +40 213103912

Webové sídlo: http://www.scj.ro.

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Konanie o preskúmaní na účely článku 19 je takéto:

Príslušným súdom je súd, ktorý o návrhu rozhodol, zvyčajne súd prvého stupňa („Judecătoria“) alebo okresný súd („tribunal“).

Podľa článku 505 ods. 1 zákona č. 134/2010 o občianskom súdnom poriadku sa žiadosť o zrušenie podáva na súde, ktorý vydal rozhodnutie.

Podľa článku 510 ods. 1 zákona č. 134/2010 o občianskom súdnom poriadku sa žiadosť o preskúmanie podáva na súde, ktorý vydal konečné rozhodnutie, ktorého sa týka žiadosť o preskúmanie.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Ministerstvo spravodlivosti

Riaditeľstvo medzinárodného práva a justičnej spolupráce

17 Str. Apolodor

Bucharest Sector 5

PSČ 050741

tel.: 0040372041077

fax: 0040372041079, 0040372041084

e-mail: ddit@just.ro alebo dreptinternational@just.ro

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Príslušným orgánom vo veciach výkonu je súd prvého stupňa („Judecătoria“) v mieste bydliska dlžníka alebo v mieste výkonu rozhodnutia.

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Rumunčina

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Ministerstvo spravodlivosti akceptuje na komunikáciu s inými ústrednými orgánmi v rámci Európskej únie okrem rumunčiny aj angličtinu a francúzštinu.

Posledná aktualizácia: 01/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.