Vyživovacia povinnosť

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Rumunsko

Rodinné právo – vyživovacia povinnosť


*povinný údaj

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti (exequatur) má súd v mieste obvyklého pobytu strany, voči ktorej sa žiada výkon, alebo v mieste výkonu (články 95 a 1103 zákona č. 134/2010 o Občianskom súdnom poriadku).

Proti rozhodnutiu o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti (exequatur) sa možno odvolať. Právomoc rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiu o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti (exequatur) má odvolací súd (článok 96 zákona č. 134/2010 o Občianskom súdnom poriadku).

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Proti rozhodnutiu o odvolaní sa možno odvolať druhým odvolaním (dovolaním) (článok 97 ods. 1 zákona č. 134/2010 o Občianskom súdnom poriadku).

O dovolaniach rozhoduje Najvyšší kasačný a odvolací súd (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie):

Str. Batiștei, nr. 25, sector 2, 020934, București
Webové sídlo: https://www.scj.ro/en.

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Konanie o preskúmaní na účely článku 19 je takéto:

Príslušným súdom je súd, ktorý o návrhu rozhodol, zvyčajne súd prvého stupňa („Judecătoria“) alebo okresný súd („tribunal“).

Podľa článku 505 ods. 1 zákona č. 134/2010 o občianskom súdnom poriadku sa žiadosť o zrušenie podáva na súde, ktorý vydal rozhodnutie.

Podľa článku 510 ods. 1 zákona č. 134/2010 o občianskom súdnom poriadku sa žiadosť o preskúmanie podáva na súde, ktorý vydal konečné rozhodnutie, ktorého sa týka žiadosť o preskúmanie.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Ministerstvo spravodlivosti (Ministerul Justiţiei)

Riaditeľstvo medzinárodného práva a justičnej spolupráce (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București, 050741

Tel. 0040372041077

Fax: 0040372041079, 0040372041084

E-mail: ddit@just.ro alebo dreptinternational@just.ro

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Právomoc rozhodovať o veciach výkonu majú:

1. súdny vykonávateľ (článok 652 Občianskeho súdneho poriadku) v obvode odvolacieho súdu, do ktorého pôsobnosti patrí miesto bydliska alebo sídlo dlžníka alebo kde sa nachádza majetok dlžníka;

2. súd výkonu – súd prvého stupňa, do ktorého pôsobnosti patrí miesto bydliska/sídlo dlžníka (článok 651 Občianskeho súdneho poriadku). Súd výkonu sa zaoberá návrhmi na vyhlásenie vykonateľnosti, spormi týkajúcimi sa výkonu súdnych rozhodnutí a ďalšími záležitosťami, ku ktorým došlo v priebehu výkonu rozhodnutí.

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Rumunčina

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Ministerstvo spravodlivosti akceptuje na komunikáciu s inými ústrednými orgánmi v rámci Európskej únie okrem rumunčiny aj angličtinu a francúzštinu.

Posledná aktualizácia: 12/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.