Vyživovacia povinnosť

Slovensko

Autor obsahu
Slovensko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Slovensko

Rodinné právo – vyživovacia povinnosť


*povinný údaj

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 27 ods. 1 má v Slovenskej republike Okresný súd Banská Bystrica.

Právomoc rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam o návrhoch na vyhlásenie o vykonateľnosti podľa článku 32 ods. 2 majú v Slovenskej republike krajské súdy. Odvolanie sa podáva na okresnom súde, ktorého rozhodnutia sa týka.

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Konanie o opravných prostriedkoch uvedené v článku 33 predstavuje v Slovenskej republike dovolanie podľa paragrafov 419 - 457 Civilného sporového poriadku (z.č. 160/2015 z.z.). Dovolanie sa podáva na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Rozhoduje o ňom najvyšší súd.

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Na účely článku 19 nariadenia sú súdy v Slovenskej republike oprávnené meniť rozhodnutia v rámci obnovy konania § 397–418 Civilného sporového poriadku (z.č. 160/2015 Z.z.). Návrh na obnovu konania preskúma súd, ktorý rozhodoval v prvej inštancii.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Ústredným orgánom podľa článku 49 ods. 1 nariadenia je:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
(The Centre for International Legal Protection of Children and Youth)

Adresa:

Špitálska 25-27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tel.: +421 2 20 45 82 00

E- mail: info@cipc.gov.sk

Web: http://www.cipc.gov.sk

Článok 71 ods. 1 písm. e) – Verejné orgány

Nie sú k dispozícii žiadne informácie, pretože funkcie ústredného orgánu v Slovenskej republike vykonáva výlučne Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Na účely článku 21 nariadenia je orgánom s právomocou vo veciach výkonu Okresný súd Banská Bystrica ako exekučný súd.

Názov a kontaktné údaje:

Okresný súd Banská Bystrica - Pracovisko upomínacieho a exekučného konania
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica

Slovenská republika

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Jazyky prijateľné pre preklady písomností uvedených v článkoch 20, 28 a 40 sú slovenčina a čeština.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Jazyky prijateľné pre ústredné orgány Slovenskej republiky na účely komunikácie s ostatnými ústrednými orgánmi podľa článku 59 sú slovenčina, čeština, angličtina a nemčina.

Posledná aktualizácia: 09/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.