Vyživovacia povinnosť

Slovinsko

Autor obsahu
Slovinsko

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Všetky krajské súdy (okrožna sodišča) majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 27 ods. 1.

O odvolaní proti rozhodnutiu o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 32 ods. 2 rozhoduje súd, ktorý vyhlásenie vykonateľnosti vydal.

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Podľa článku 109 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) sa proti rozhodnutiam o opravných prostriedkoch možno odvolať na najvyššom súde (Vrhovno sodišče).

Najvyšší súd Slovinskej republiky

Tavčarjeva 9

1000 Ľubľana

Telefón: +386 (01) 366 44 44

Fax: +386 (01) 366 43 01

E-mail: urad.vsrs@sodisce.si

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Podľa občianskeho súdneho poriadku (Zakon o pravdnem postopku) sú postupy, ktoré sa v Slovinskej republike uplatňujú na účely článku 19, „znovuotvorenie veci“ (Obnova postopka) (paragrafy 394 – 401 občianskeho súdneho poriadku) alebo „žiadosť o obnovenie status quo“ (Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje) (paragrafy 116 – 120 občianskeho súdneho poriadku).

V prípade konania o preskúmaní a návrhov podľa článku 19 nariadenia majú právomoc rozhodovať krajské súdy, konkrétne súd, ktorý vo veci rozhodol na prvom stupni.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Meno a kontaktné údaje ústredného slovinského orgánu:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Dunajska cesta 20

1000 Ľubľana

Telefón: +386 1 4720 990

Fax: +386 1 4345 899

E-mail: jpsklad@jps-rs.si

Webové sídlo: http://www.jpi-sklad.si/

Článok 71 ods. 1 písm. e) – Verejné orgány

Nie sú určené žiadne verejné ani iné subjekty.

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Právomoc vo veciach výkonu majú miestne súdy (okrajna sodišča) (článok 5 zákona o vymáhaní a zabezpečovaní občianskoprávnych nárokov – Zakon o izvršbi in zavarovanju).

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Úradným jazykom súdov v Slovinskej republike je slovinčina, s výnimkou súdov uvedených nižšie, na ktorých je úradným jazykom slovinčina a jeden z jazykov etnickej menšiny:

Krajský súd v Koperi

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Slovinčina a taliančina

Miestny súd v Koperi

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Slovinčina a taliančina

Miestny súd v Pirane

Tartinijev trg 1

6330 Piran

Slovinčina a taliančina

Miestny súd v Lendave

Glavna ulica 9

9220 Lendava

Slovinčina a maďarčina

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Na účely komunikácie s ostatnými ústrednými orgánmi schválil ústredný orgán Slovinska okrem úradných jazykov aj angličtinu.

Posledná aktualizácia: 14/11/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.