Vyživovacia povinnosť

Španielsko

Autor obsahu
Španielsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Španielsko

Rodinné právo – vyživovacia povinnosť


*povinný údaj

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Príslušnými orgánmi sú súdy prvého stupňa a súdy pre oblasť rodovo podmieneného násilia v rámci svojich právomocí (článok 87 ústavného zákona LOPJ [Organického zákona o súdnej moci]).

O odvolaniach proti rozhodnutiam súdov prvého stupňa sa rozhoduje na provinčných súdoch.

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Mimoriadne dovolania z dôvodu procesného pochybenia podané na vyšší súd v každej autonómnej oblasti a opravné prostriedky podané na španielsky Najvyšší súd sú upravené v kapitole IV („Mimoriadne opravné prostriedky z dôvodu procesného pochybenia“) a V („Opravné prostriedky“) hlavy IV zákona č. 1/2000 o občianskom súdnom poriadku.

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Konanie o preskúmaní sa uskutočňuje na rovnakom súde, ktorý vydal rozhodnutie – t. j. na súde prvého stupňa. Konanie o preskúmaní v zmysle v článku 19 nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 upravuje kapitola II „Žiadosti o súdne preskúmanie a návrhy na zrušenie rozhodnutí“ hlavy IV zákona č. 1/2000 o Občianskom súdnom poriadku.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Ministerstvo spravodlivosti

Oddelenie medzinárodnej právnej spolupráce

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid, Španielsko

Tel. + 34 9139 02295/94

Fax: + 34 9139 04457

e-mail SGCJIAlimentos@mjusticia.es

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Súdy prvého stupňa so sídlom v hlavnom meste provincie, v ktorej má bydlisko strana, voči ktorej je výkon rozhodnutia namierený, alebo provincie, v ktorej sa má výkon uskutočniť.

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Prijateľnými jazykmi v zmysle článkov 20 a 40 sú španielčina a portugalčina.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Prijateľnými jazykmi pre ústredný orgán Španielska v zmysle článku 59 sú španielčina a angličtina.

Posledná aktualizácia: 26/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.