Vyživovacia povinnosť

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Švédsko

Rodinné právo – vyživovacia povinnosť


*povinný údaj

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Súdy príslušné rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 27 ods. 1 a odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch podľa článku 32 ods. 2 nájdete na tejto stránke:

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Opravný prostriedok podaný na odvolacom súde (hovrätt) alebo na Najvyššom súde (Högsta domstolen). Opravný prostriedok sa podáva na súde, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie. Prípustnosť opravného prostriedku (prövningstillstånd) sa vyžaduje v prípade odvolacieho aj Najvyššieho súdu.

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Keď sa návrh na preskúmanie týka rozhodnutia okresného súdu (tingsrätt) alebo Úradu pre výkon rozhodnutí (Kronofogdemyndigheten): návrh na odvolací súd.

Návrh na preskúmanie sa predkladá v písomnej forme. Navrhovateľ špecifikuje, ktorého rozhodnutia sa návrh na preskúmanie týka. Návrh musí obsahovať aj dôvody na podanie návrhu a listinné a iné dôkazy, na ktoré sa navrhovateľ chce odvolávať. Návrh sa musí oznámiť protistrane.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Úrad sociálneho zabezpečenia

Všeobecné otázky a otázky týkajúce sa politických rozhodnutí

Úrad sociálneho zabezpečenia

SE-103 51 Stockholm

Tel.: +46 (0) 8 786 90 00

Fax No: +46 (0) 8 411 27 89

E-mail: huvudkontoret@forsakringskassan.se

Žiadosti o pomoc vo zvláštnych prípadoch

Úrad sociálneho zabezpečenia

Box 1164

SE-621 22 Visby

Tel.: +46 (0) 771 17 90 00

Fax No: +46 (0) 10 11 20 411

E-mail: centralmyndigheten@forsakringskassan.se

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Švédsky úrad pre výkon rozhodnutí (Kronofogdemyndigheten)

Poštová adresa: Box 773, SE-801 29 Gävle

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax + 46 10 573 15 20

E-mail: kontakt@kronofogden.se

Švédsky úrad pre výkon rozhodnutí (Kronofogdemyndigheten)

Poštová adresa: Box 646, SE-301 16 Halmstad

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax + 46 10 573 28 70

E-mail: kontakt@kronofogden.se

Švédsky úrad pre výkon rozhodnutí (Kronofogdemyndigheten)

Poštová adresa: Box 925, SE-391 29 Kalmar

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax + 46 10 575 69 45

E-mail: kontakt@kronofogden.se

Švédsky úrad pre výkon rozhodnutí (Kronofogdemyndigheten)

Poštová adresa: SE-901 73 Umeå

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax + 46 10 578 42 50

E-mail: kontakt@kronofogden.se

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Švédčina

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Švédčina

Posledná aktualizácia: 30/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.