Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
  Swipe to change

  Vyživovacia povinnosť

  Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 4/2009

  Všeobecné informácie

  Cieľom nariadenia Rady 4/2009 z 18. decembra 2008, ktoré sa vzťahuje na vyživovaciu povinnosť, je zabezpečiť účinné a rýchle vymáhanie výživného.

  Ustanovuje sa v ňom deväť štandardných formulárov, ktoré by mali uľahčiť komunikáciu medzi ústrednými orgánmi a umožniť podávanie žiadostí elektronicky.

  Nariadenie je platné pre všetky členské štáty Európskej únie.

  Dánsko prostredníctvom vyhlásenia (Ú. v. EÚ L 149, 12. 6. 2009, s. 80 ) potvrdilo svoj úmysel vykonávať obsah nariadenia, a to v rozsahu, v akom sa nariadením mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 44/2001, na základe paralelnej dohody s Európskym spoločenstvom.

  Dánsko potvrdilo svoj úmysel implementovať obsah vykonávacieho nariadenia z 10. novembra 2011, ktorým sa stanovujú prílohy X a XI k nariadeniu Rady (ES) č. 4/2009 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti.  (oznámenie Dánska, Ú. v. EÚ L 195, 18.7.2013, s. 1 )

  Dánsko nie sú viazané Haagskym protokolom z roku 2007.

  Na Európskom portáli elektronickej justície nájdete informácie týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia a jednoduchý nástroj na vypĺňanie tlačív.

  Nepovinný štandardný formulár s vyhlásením o dlžnom výživnom

  Aby sa uľahčilo vykonávanie nariadenia o vyživovacej povinnosti v praxi, ako aj účinné uplatňovanie práv občanov v celej EÚ, Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci vypracovala nepovinný vzorový formulár s vyhlásením o dlžnom výživnom. Účelom tohto nepovinného formulára je uľahčiť vymáhanie výživného, pričom formulár je k dispozícii v 23 jazykoch. K formuláru je pripojená praktická príručka na jeho vyplnenie. Formulár je dostupný v týchto formátoch: PDF PDF (936 Kb) sk a XLS Excel (164 Kb) sk.

  Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

  Súvisiace odkazy

  Usmernenie o používaní príloh na základe nariadenia (ES) č. 4/2009 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti

  Haagsky protokol z 23. novembra 2007

  ARCHIVOVANÉ webové sídlo Európskeho justičného ATLASU (zatvorené 30. septembra 2017)


  VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

  Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

  Rodinné právo – vyživovacia povinnosť


  *povinný údaj
  Posledná aktualizácia: 17/03/2022

  Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.