Vyživovacia povinnosť

Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 4/2009

Všeobecné informácie

Cieľom nariadenia Rady 4/2009 z 18. decembra 2008, ktoré sa vzťahuje na vyživovaciu povinnosť, je zabezpečiť účinné a rýchle vymáhanie výživného.

Ustanovuje sa v ňom deväť štandardných formulárov, ktoré by mali uľahčiť komunikáciu medzi ústrednými orgánmi a umožniť podávanie žiadostí elektronicky.

Nariadenie je platné pre všetky členské štáty Európskej únie.

Dánsko prostredníctvom vyhlásenia (Ú. v. EÚ L 149, 12. 6. 2009, s. 80 ) potvrdilo svoj úmysel vykonávať obsah nariadenia, a to v rozsahu, v akom sa nariadením mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 44/2001, na základe paralelnej dohody s Európskym spoločenstvom.

Dánsko potvrdilo svoj úmysel implementovať obsah vykonávacieho nariadenia z 10. novembra 2011, ktorým sa stanovujú prílohy X a XI k nariadeniu Rady (ES) č. 4/2009 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti.  (oznámenie Dánska, Ú. v. EÚ L 195, 18.7.2013, s. 1 )

Dánsko nie sú viazané Haagskym protokolom z roku 2007.

Spojené kráľovstvo od 1. januára 2021 už nie je členským štátom EÚ. V oblasti občianskoprávneho súdnictva však prebiehajúce postupy a konania začaté pred skončením prechodného obdobia budú pokračovať podľa práva EÚ. Do konca roka 2024 môže byť Spojené kráľovstvo naďalej vyberané v online (dynamických) formulároch na účely týchto konaní a postupov.

Európsky portál elektronickej justície poskytuje informácie o uplatňovaní nariadenia a ľahko použiteľný nástroj na vypĺňanie formulárov. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci vypracovala Usmernenie o používaní príloh na základe nariadenia o vyživovacej povinnosti, ktoré je dostupné v 23 jazykoch.

Nepovinný štandardný formulár s vyhlásením o dlžnom výživnom

Aby sa uľahčilo vykonávanie nariadenia o vyživovacej povinnosti v praxi, ako aj účinné uplatňovanie práv občanov v celej EÚ, Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci vypracovala nepovinný vzorový formulár s vyhlásením o dlžnom výživnom. Účelom tohto nepovinného formulára je uľahčiť vymáhanie výživného, pričom formulár je k dispozícii v 23 jazykoch. K formuláru je pripojená praktická príručka na jeho vyplnenie. Formulár je dostupný v týchto formátoch: PDF PDF (936 Kb) sk a XLS Excel (164 Kb) sk.

Nepovinný vzorový formulár pre zmierlivé riešenia

S cieľom uľahčiť vykonávanie nariadenia o vyživovacej povinnosti a účinné cezhraničné vymáhanie výživného Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci vypracovala (nepovinný) vzorový formulár pre zmierlivé riešenia.

Uzavretie sporu zmierom zabráni súdnemu zásahu a/alebo exekučnému konaniu. Môže pomôcť zabrániť zdĺhavým a zložitým konaniam. Tento formulár pomôže ústredným orgánom uľahčiť postupy na dosiahnutie zmierlivých riešení medzi stranami a prekonať jazykové bariéry v záujme dobrovoľného platenia výživného. Formulár je dostupný v 23 jazykoch EÚ. Formulár je dostupný v tomto formáte: PDF PDF (153 Kb) sk

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Súvisiace odkazy

Haagsky protokol z 23. novembra 2007

ARCHIVOVANÉ webové sídlo Európskeho justičného ATLASU (zatvorené 30. septembra 2017)


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Rodinné právo – vyživovacia povinnosť


*povinný údaj
Posledná aktualizácia: 10/12/2023

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.