Preživninske obveznosti

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Zahteve: krajevno pristojno okrožno sodišče (Bezirksgericht) (v skladu s členom 27(2): na območju katerega ima zavezanec običajno prebivališče, ali sodišče, na območju katerega naj bi se opravila izvršba).

Pravna sredstva: pritožba (Berufung) zoper sklep ali revizija (Rekurs) se vložita pri višjem sodišču (Landesgericht) preko okrožnega sodišča (Bezirksgericht), ki je izdalo sklep.

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

V Avstriji: revizija (Revisionsrekurs) v skladu s členoma 78(1) in 411(4) zakona o izvršbi (Exekutionsordnung) v povezavi s členom 528 zakona o pravdnem postopku (Zivilprozessordnung) mora biti vložena pri sodišču prve stopnje (Bezirksgericht), ki jo bo posredovalo v odločitev vrhovnemu sodišču (Oberster Gerichtshof).

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

V primeru pravilne vročitve v skladu z avstrijskimi predpisi: predlog za vrnitev v prejšnje stanje zaradi zamujenega roka za izpodbijanje uveljavljanega zahtevka ali zaradi neudeležbe na obravnavi.

V primeru nepravilne vročitve v skladu z avstrijskimi predpisi: pritožba zoper sklep (Berufung gegen die Entscheidung, pri zamudnih sodbah) in revizija (Rekurs, pri sklepih, izdanih zaradi zamude).

Imena in kontaktni podatki pristojnih sodišč: Vse pritožbe se vložijo pri sodišču prve stopnje, ki o zadevi odloča samo (na primer v primeru vrnitve v prejšnje stanje) ali pa zadevo posreduje v odločitev nadrejenemu sodišču.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Za vse:

Bundesministerium für Justiz,

Museumstraße 7, A-1070 Wien.

Organisationseinheit: Abteilung I 10

Elektronski naslov: team.z@bmj.gv.at

Telefon: +43 1521522142

Telefaks: +43 1521522829

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

O vseh vprašanjih v zvezi z izvrševanjem odloča sodišče, ki je pristojno za izvršbo v skladu s členi 17 do 19 zakona o izvršbi, ali po potrebi pritožbeno sodišče.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Nemščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Nemščina, angleščina in francoščina.

Zadnja posodobitev: 14/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.