Preživninske obveznosti

Belgija

Vsebino zagotavlja
Belgija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Belgija

Družinsko pravo – preživninska obveznost


*obvezen vnos

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Za razglasitev izvršljivosti je pristojno sodišče za družinske zadeve.

Tožena stranka lahko vloži pritožbo pri sodišču za družinske zadeve, tožeča stranka pa pri pritožbenem sodišču.

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Zoper odločbo o pritožbi se lahko vloži kasacijska pritožba.

Naslov kasacijskega sodišča: Palais de justice, Place Poelaert 1, 1000 Bruxelles.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Odvisno od okoliščin primera je v belgijskem pravu na voljo več sredstev, na podlagi katerih se lahko doseže ponovna preučitev odločbe:

­ Prvič, člen 1051 sodnega zakonika določa, da se lahko zoper sodbo vloži pritožba v enem mesecu od vročitve sodbe, v nekaterih primerih pa v enem mesecu od obvestila o sodbi, izdanega v skladu z drugim in tretjim odstavkom člena 792 zakonika. To velja ne glede na to, ali sta obe stranki sodelovali v postopku.

­ Drugič, člen 1048 sodnega zakonika določa, da se lahko zoper sodbo, izdano v odsotnosti ene izmed strank, vloži ugovor v enem mesecu od vročitve sodbe, v nekaterih primerih pa v enem mesecu od obvestila o sodbi, izdanega v skladu z drugim in tretjim odstavkom člena 792 zakonika.

­ Če teh sredstev ni več mogoče vložiti zoper sodbo civilnega sodišča ali sodbo kazenskega sodišča o civilnih vidikih kazenske zadeve, se lahko v nekaterih okoliščinah, določenih v členu 1133 sodnega zakonika, vloži izredno pravno sredstvo revizije v šestih mesecih od takrat, ko je stranka izvedela za izpodbojni razlog, in sicer z namenom razveljavitve sodbe.

Navedeni roki za vložitev pritožbe, ugovora ali izrednega pravnega sredstva revizije ne vplivajo na:

­ roke iz zavezujočih določb nadnacionalnega in mednarodnega prava,

­ določbo člena 50 sodnega zakonika, ki omogoča, da se prekluzivni rok pod nekaterimi pogoji, določenimi z zakonom, podaljša,

­ možnost uporabe splošnega pravnega načela, ki ga je večkrat potrdilo belgijsko kasacijsko sodišče in v skladu s katerim se rok za izvedbo dejanja podaljša v korist stranke, ki dejanja zaradi višje sile ni mogla opraviti pred iztekom roka.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Service public fédéral Justice
Service de coopération internationale civile
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Belgique
E-naslov:
aliments@just.fgov.be (za zadeve, ki se obravnavajo v francoskem jeziku)alimentatie@just.fgov.be (za zadeve, ki se obravnavajo v nizozemskem jeziku)
Telefon:
+32 (0)25426785 (za zadeve, ki se obravnavajo v francoskem jeziku)
+32 (0)25426762 (za zadeve, ki se obravnavajo v nizozemskem jeziku)

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Pristojni organ za namene uporabe člena 21 Uredbe (ES) št. 4/2009 je sodišče za izvršbe v kraju izvršbe. V skladu s členom 1395 belgijskega sodnega zakonika je sodišče za izvršbe pristojno za vse zahteve za izvršbe v zavarovanje in za izvršbe. Krajevno pristojnost določa člen 633 sodnega zakonika.

Poleg tega belgijski sodni zakonik določa splošno pristojnost sodišča prve stopnje, ki je krajevno pristojno. Točka 5 člena 569 belgijskega sodnega zakonika določa, da je sodišče prve stopnje pristojno za obravnavanje sporov v zvezi z izvršbo sodb in odločb. To sodišče ima poleg tega neomejeno pristojnost na podlagi člena 566 belgijskega sodnega zakonika.

Pristojni organi za izvršitev sodne odločbe, ki jo je izdalo sodišče v okviru navedene uredbe, so v skladu s členom 509 in naslednjimi belgijskega sodnega zakonika sodni izvršitelji.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Belgija v skladu z belgijsko nacionalno zakonodajo ne sprejema nobenega jezika razen uradnega jezika ali enega od uradnih jezikov kraja izvršbe.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Belgijski osrednji organ poleg nacionalnih jezikov, ki so nizozemščina, francoščina in nemščina, lahko kot jezik komuniciranja sprejme tudi angleščino.

Zadnja posodobitev: 18/08/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.