Preživninske obveznosti

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Bolgarija

Družinsko pravo – preživninska obveznost


*obvezen vnos

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Zahteva za razglasitev izvršljivosti sodne odločbe ali drugega akta, izdanega v državi članici EU, ki je Haaški protokol iz leta 2007 ne zavezuje, se vloži pri okrožnem sodišču (okražen sad), ki je pristojno na območju stalnega ali običajnega prebivališča stranke, zoper katero se zahteva izvršitev, ali na območju kraja izvršitve (člen 627c(1) zakonika o civilnem postopku).

Odločitev je predmet pritožbenega preizkusa s strani pritožbenega sodišča v Sofiji v skladu s postopkom, določenim v členu 32 Uredbe (člen 627c(6)(1) zakonika o civilnem postopku).

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Odločitev pritožbenega sodišča v Sofiji je predmet pravnega sredstva pri vrhovnem kasacijskem sodišču (člen 627c(6)(2) zakonika o civilnem postopku).

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Zainteresirana stran lahko pri vrhovnem kasacijskem sodišču vloži zahtevek za razveljavitev odločbe na podlagi člena 19(1) Uredbe (člen 627a zakonika o civilnem postopku).

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Osrednji organ je:

Ministrstvo za pravosodje (Министерство на правосъдието)

Direktorat za mednarodno pravno varstvo otrok in mednarodno posvojitev (Дирекция „Международна правна закрила и международни осиновявания“)

Naslov: ul. Slavyanska 1

1040 Sofia

Bolgarija

Telefon: +359 2 9237 333,

+359 2 9237 469,

+359 2 9237 396;

е-naslov: mpzdmo@justice.government.bg

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Za odločitve o zavrnitvi ali prekinitvi izvršitve v smislu člena 21 Uredbe je pristojno okrožno sodišče (okražen sad) (člen 627b(2) zakonika o civilnem postopku).

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Za namene členov 20, 28 in 40 Uredbe je sprejemljiv jezik bolgarščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Jezik, ki ga je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi v skladu s členom 59, je bolgarščina.

Zadnja posodobitev: 26/11/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.