Preživninske obveznosti

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Zahteve za razglasitev izvršljivosti in pravna sredstva zoper odločbe sodišč prve stopnje o takšnih zahtevah se vlagajo pri občinskem sodišču.

Pritožba zoper odločbo o razglasitvi izvršljivosti se vloži pri županijskem sodišču (sodišču druge stopnje) prek občinskega sodišča, tj. sodišča prve stopnje, ki je izdalo odločbo.

Ko je postopek v zvezi z zahtevo za razglasitev izvršljivosti pravnomočno končan, občinsko sodišče (sodišče prve stopnje) na odločbi o razglasitvi izvršljivosti potrdi, da je odločba izvršljiva.

Pristojna sodišča so:

a) občinska sodišča (općinski sudovi) na podlagi zakona o pravdnem postopku (Zakon o parničnom postupku) (Narodne novine (NN) št. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) ter v skladu z zakonom o območjih in sedežih sodišč (Zakon o područjima i sjedištima sudova) (NN št. 67/18);

b) županijska sodišča (županijski sudovi) na podlagi zakona o pravdnem postopku (Narodne novine (NN) št. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) ter v skladu z zakonom o območjih in sedežih sodišč (NN št. 67/18).

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Odločba v zvezi s pravnim sredstvom iz člena 33 Uredbe se lahko izpodbija samo na predlog stranke za obnovo postopka (v skladu s členi 421–428 zakona o pravdnem postopku).

Predlog za obnovo postopka se vloži vselej pri sodišču, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Postopek ponovne preučitve za namene uporabe člena 19 Uredbe se začne na predlog stranke za obnovo postopka (v skladu s členi 421–428 zakona o pravdnem postopku). Predlog za obnovo postopka se vloži vselej pri sodišču, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji.

V skladu s členom 117 zakona o pravdnem postopku lahko stranka pri sodišču, pri katerem bi bilo treba opraviti zamujeno dejanje, vloži predlog za vrnitev v prejšnje stanje.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 4/2009 je osrednji organ Republike Hrvaške v zvezi s preživninskimi obveznostmi:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Spletno mesto: https://mrosp.gov.hr/

Telefon: +385 1 6109892, + 385 1 6106164

Telefaks: +385 1 6106171

e-naslov: eu-poslovi@mrosp.hr

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Za izvršbo v smislu člena 21 Uredbe so v Republiki Hrvaški pristojna občinska sodišča na podlagi zakona o pravdnem postopku (NN št. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) ter zakona o območjih in sedežih sodišč (NN št. 67/18).

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

V zvezi z listinami iz členov 20, 28 in 40 Uredbe Republika Hrvaška v skladu s členom 6 zakona o pravdnem postopku sprejema prevode v hrvaščino v latinici.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi v skladu s členom 59 Uredbe, so:

(a) za obrazce za zahtevo in vloge: hrvaščina;

(b) za druge oblike komunikacije osrednji organ na zahtevo sprejme hrvaščino ali angleščino.

Zadnja posodobitev: 12/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.