Preživninske obveznosti

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Češka

Družinsko pravo – preživninska obveznost


*obvezen vnos

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Zahteva za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 27(1) Uredbe se vloži pri okrajnem sodišču ali pri sodnem izvršitelju.

V skladu s členom 201 in naslednjimi Zakona št. 99/1963 (v nadaljnjem besedilu: zakonik o civilnem postopku), kakor je bil spremenjen, se pravno sredstvo zoper sodno odločbo o zahtevi za razglasitev izvršljivosti v smislu člena 32(2) Uredbe vloži pri okrajnem sodišču, ki je odločilo v zadevi, ali pri okrajnem sodišču, ki je v skladu s členom 45 Zakona št. 120/2001 o sodnih izvršiteljih in izvršilnih dejavnostih (v nadaljnjem besedilu: zakonik o izvršbi), kakor je bil zadnjič spremenjen, krajevno pristojno za odločanje v zadevi.

Če se zahteva za razglasitev izvršljivosti vloži pri sodnem izvršitelju, pravno sredstvo zoper njegovo odločitev obravnava okrožno sodišče, na območju katerega je sodišče, ki je pristojno za izvršbo.

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Pravna sredstva iz člena 33 Uredbe so tožba za razveljavitev (žaloba pro zmatečnost) v skladu s členom 229 in naslednjimi zakonika o civilnem postopku, tožba za obnovo postopka (žaloba na obnovu řízení) v skladu s členom 228 in naslednjimi zakonika o civilnem postopku ter izredno pravno sredstvo (dovolání) v skladu s členom 236 in naslednjimi zakonika o civilnem postopku in v nekaterih primerih tudi v skladu s členom 30 zakona o posebnih sodnih postopkih.

Vendar izredno pravno sredstvo ni dopustno zoper sodbe o vsebini zadeve v zvezi s preživninskimi obveznostmi.

Za odločanje o tožbah za razveljavitev in tožbah za obnovo postopka je pristojno sodišče, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji. V nekaterih posebnih primerih je pristojno sodišče, katerega odločba se izpodbija (glej člen 235a zakonika o civilnem postopku). Za odločanje o izrednih pravnih sredstvih je pristojno vrhovno sodišče. Njegov naslov: Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno, Češka republika.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Za obravnavo zahteve za ponovno preučitev za namene člena 19 Uredbe je pristojno okrajno sodišče, ki je izdalo sodbo na prvi stopnji.

Pristojno sodišče mora člen 19 Uredbe uporabiti neposredno. Zoper sodno odločbo o zavrnitvi zahteve za ponovno preučitev je dopustno vložiti pravno sredstvo.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Osrednji organ je:

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (Urad za mednarodno pravno varstvo otrok)

Šilingrovo náměstí 3/4

602 00 Brno

Češka republika

E-naslov: podatelna@umpod.cz

Telefon: +420 542 215 522

Telefaks: +420 542 212 836

http://www.umpod.cz/

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Pristojni javni organ v smislu člena 51(3) Uredbe je Ministrstvo za pravosodje Češke republike. V skladu z Zakonom št. 629/2004 o zagotavljanju pravne pomoči v čezmejnih sporih v Evropski uniji, kakor je bil spremenjen, je izključno pristojno za zagotavljanje pravne pomoči v skladu s členom 51(2)(a) Uredbe.

Kontaktni podatki:

Ministerstvo spravedlnosti ČR (Ministrstvo za pravosodje Češke republike)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Češka republika

E-naslov: moc@msp.justice.cz

Telefon: +420 221 997 925

Telefaks: +420 221 997 919

http://www.justice.cz

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Pristojni organi v zvezi z izvršitvijo za namene člena 21 Uredbe so okrajna sodišča.
Njihovo krajevno pristojnost določajo členi 84 do 86 zakonika o civilnem postopku, če se zahteva za izvršitev odločbe vloži pri okrajnem sodišču, ali člen 45 zakonika o izvršbi, če se zahteva vloži pri sodnem izvršitelju.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Jezika, sprejemljiva za prevode listin iz členov 20, 28 in 40 Uredbe, sta češčina in slovaščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za komunikacijo z drugimi osrednjimi organi v skladu s členom 59, so češčina, angleščina in slovaščina.

Zadnja posodobitev: 07/05/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.