Preživninske obveznosti

Danska

Vsebino zagotavlja
Danska

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Zahtevke za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 27(1) je treba vložiti pri Uradu za družinsko pravo (Familieretshuset).

Kontaktni podatki:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danmark.

E-naslov: post@familieretshuset.dk

Telefon: +45 72567000

Spletišče: Familieretshuset.dk

Odločbe, ki jih sprejme Urad za družinsko pravo, se lahko v štirih tednih predložijo v presojo sodišču za družinske zadeve (familieret). Zahtevek za sodno presojo se vloži pri Uradu za družinsko pravo. V nekaterih primerih lahko Urad za družinsko pravo ponovno preuči odločbo, tudi če je stranka vložila zahtevek za sodno presojo.

Sodišče za družinske zadeve je del lokalnega okrožnega sodišča (byret). Glej http://www.domstol.dk.

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Zoper sodbo, ki jo je izdalo družinsko sodišče v zadevi, v kateri je bil pred družinskim sodiščem vložen zahtevek za sodno presojo odločbe Urada za družinsko pravo, se lahko vloži pritožba le pri višjem sodišču (landsrat), in sicer z dovoljenjem komisije za dovolitev pritožbe (Procesbevillingsnævnet). Komisija za dovolitev pritožbe lahko dovoli pritožbo zoper sodbo, če gre za načelno vprašanje ali iz posebnih razlogov. Zahtevke za dovoljenje je treba predložiti pri komisiji v štirih tednih od razglasitve sodbe. Komsija lahko izjemoma izda dovoljenje, za katerega je zahtevek predložen pozneje, vendar v enem letu od razglasitve. Enako velja, če je bila odločitev družinskega sodišča sprejeta s sklepom, le da sta v tem primeru roka dva tedna oziroma šest mesecev.

Zoper sodbe, ki jih je izdalo višje sodišče kot drugostopenjsko sodišče, pritožba ni mogoča. Komisija za dovolitev pritožbe pa lahko izda dovoljenje za revizijo sodbe, ki jo preuči vrhovno sodišče kot tretjestopenjsko sodišče, če gre za načelno vprašanje. Zahtevek v zvezi s tem je treba vložiti pri komisiji za dovolitev pritožbe v štirih tednih od razglasitve sodbe. Komsija lahko izjemoma izda dovoljenje, za katerega je zahtevek predložen pozneje, vendar v enem letu od razglasitve. Če je odločitev višjega sodišča sprejeta s sklepom, se lahko zoper njega z dovoljenjem komisije za dovolitev pritožb vloži pritožba na vrhovno sodišče. To dovoljenje se lahko izda, če se pritožba nanaša na načelna vprašanja. Zahtevek v zvezi s tem je treba vložiti pri komisiji za dovolitev pritožbe v dveh tednih od sprejetja sklepa. Komisija za dovolitev pritožbe lahko izjemoma odobri pritožbo, če je zahtevek vložen pozneje, vendar v šestih mesecih od sprejetja sklepa.

Kontaktni podatki sodišč (sodišč za družinske zadeve (okrožnih sodišč), višjih sodišč in vrhovnega sodišča) ter komisije za dovolitev pritožbe so na voljo na povezavi http://www.domstol.dk.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Se na Danskem ne uporablja.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Poglavje VII Uredbe o sodelovanju med osrednjimi organi se na podlagi določb Sporazuma z dne 12. junija 2009 med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah ne uporablja za Dansko.

V skladu s Konvencijo Združenih narodov z dne 20. junija 1956 o izterjavi preživninskih zahtevkov v tujini (Konvencija ZN) je bil nacionalni pritožbeni odbor za socialne zadeve določen kot osrednji organ, pristojen za mednarodne zadeve glede obveznosti preživljanja.

Organ za izterjavo zaostalih plačil (Danski urad za izterjavo dolgov, Gældsstyrelsen) je pooblaščen, da deluje kot mediator v zvezi z vsemi zahtevki za priznanje in izvršbo (izterjavo) preživnine v tujini, v skladu s Konvencijo ZN.

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Se na Danskem ne uporablja.

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Organ za izterjavo zaostalih plačil (Danski urad za izterjavo dolgov), izterja dolg na podlagi odločbe, ki jo je treba izvršiti. Če dolg ni plačan, organ za izterjavo dolgov izvrši odločbo.

Če med izterjavo ali izvršbo stranka, od katere se zahteva plačilo, ugovarja zahtevku, organ za izterjavo dolgov predloži zadevo Uradu za družinsko pravo, ki odloči o zadevi; to lahko pomeni zavrnitev ali odlog izterjave ali izvršbe.

Vendar lahko organ, pristojen za izterjavo dolgov, sprejme odločbo o obstoju in znesku dolga, če se vprašanje nanaša na ravnanje organa za izterjavo dolgov. Lahko tudi odloži izvršbo.

Odločbe, ki jih sprejme Urad za družinsko pravo, se lahko v štirih tednih predložijo v presojo sodišču za družinske zadeve (familieret). V nekaterih primerih lahko Urad za družinsko pravo ponovno preuči odločbo, tudi če je stranka vložila zahtevek za sodno presojo.

Pritožbe zoper odločbe, ki jih je organ za izterjavo dolgov sprejel glede izterjave dolgov itd., vključno z odločbami o obstoju in znesku dolgov, če se vprašanje nanaša na ravnanje organa za izterjavo dolgov, se lahko vložijo pri nacionalnem davčnem sodišču (Landsskatteretten).

Sodišče za izvršitev in obravnavo zahtevkov majhne vrednosti (fogedret) odloča o ugovorih glede izterjav, ki jih je opravil organ za izterjavo dolgov. Pritožbe zoper odločbe sodišča za izvršitev in obravnavo zahtevkov majhne vrednosti se lahko vložijo pri višjem sodišču. Če gospodarska vrednost dolga ne presega 20 000 DKK, se lahko pritožba zoper odločbo sodišča za izvršitev in obravnavo zahtevkov majhne vrednosti vloži le z dovoljenjem komisije za dovolitev pritožbe. Pritožbe zoper odločbe, ki jih izda višje sodišče v pritožbenem postopku, se lahko vložijo pri vrhovnem sodišču z dovoljenjem komisije za dovolitev pritožbe.

Odločbe pritožbenega odbora za socialne zadeve in nacionalnega davčnega sodišča so lahko v skladu s členom 63 ustave predmet sodne presoje. Zahtevek za revizijo take odločbe je treba vložiti pri okrožnem sodišču, pristojnem na območju stalnega prebivališča vložnika zahtevka, če ima ta stalno prebivališče na Danskem. Če nima stalnega prebivališča na Danskem, je treba zahtevek vložiti pri okrožnem sodišču v Københavnu. Pritožba zoper odločbo okrožnega sodišča se lahko vloži pri pristojnem višjem sodišču (landsret); pritožba zoper odločbo višjega sodišča se lahko vloži pri vrhovnem sodišču (Højesteretten), vendar le z dovoljenjem komisije za dovolitev pritožbe (Procesbevillingsnævnet). Okrožno sodišče lahko na zahtevo stranke zadevo odstopi v odločanje višjemu sodišču, če gre za načelno vprašanje.


Kontaktni podatki

Urad za družinsko pravo

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danmark.

E-naslov: post@familieretshuset.dk

Telefon: +45 72567000

Spletišče: http://www.familieretshuset.dk

Gældsstyrelsen

Nykøbingvej 76, Bygning 45.

4990 Sakskøbing

Danmark

Telefon: +45 70157304

Spletišče: http://www.gaeldst.dk

Landsskatteretten

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 København V

Danmark

E-naslov: sanst@sanst.dk

Telefon: +45 33760909

Kontaktni podatki sodišč (okrožnih sodišč, višjih sodišč in vrhovnega sodišča) ter komisije za dovolitev pritožbe so na voljo na povezavi http://www.domstol.dk.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Danska sprejema prevode listin iz členov 20, 28 in 40 v danščini, finščini, islandščini, norveščini in švedščini.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Se na Danskem ne uporablja.

Zadnja posodobitev: 09/03/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.