Preživninske obveznosti

Finska

Vsebino zagotavlja
Finska

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Za obravnavo zadev iz člena 27(1) je pristojno okrožno sodišče (käräjäoikeus/tingsrätt). Za obravnavo pravnih sredstev iz člena 32(2) je pristojno pritožbeno sodišče (hovioikeus/hovrätt).

Kontaktni podatki teh sodišč so na voljo na spletišču Ministrstva za pravosodje: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html.

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Pravno sredstvo iz člena 33 je pritožba pri vrhovnem sodišču (korkein oikeus/högsta domstolen), če se ugotovi, da je dopustna (v skladu s členi 1 do 5 poglavja 30 zakonika o sodnem postopku).

Pravna sredstva zoper sodbe in odločbe pritožbenega sodišča se vložijo pri vrhovnem sodišču.

Oseba, ki želi vložiti pravno sredstvo zoper sodbo, za to zaprosi vrhovno sodišče (dovoljenje za vložitev pravnega sredstva).

Vrhovno sodišče lahko dovoljenje za vložitev pravnega sredstva izda le, če je pomembno, da odloči v zadevi v zvezi z uporabo prava v drugih podobnih zadevah ali zaradi enotnosti pravne prakse. Vrhovno sodišče lahko izda dovoljenje za vložitev pravnega sredstva tudi, če za to obstaja utemeljen razlog zaradi procesne ali druge napake pri obravnavanju zadeve, na podlagi katere je treba zadevo poslati v ponovno odločanje ali sodbo v zadevi razveljaviti, ali če obstaja drug utemeljen razlog za izdajo dovoljenja za vložitev pravnega sredstva.

Navodila v zvezi z vložitvijo pravnega sredstva so priložena odločbi pritožbenega sodišča. V navodilih so navedeni predpisani pogoji, v skladu s katerimi je mogoče dovoliti vložitev pravnega sredstva, in način, kako naj oseba, ki prosi za izdajo dovoljenja za vložitev pravnega sredstva, ukrepa, da bi vrhovno sodišče obravnavalo njeno pravno sredstvo. Rok za vložitev prošnje za izdajo dovoljenja za vložitev pravnega sredstva in za vložitev pravnega sredstva je 60 dni od vročitve odločbe pritožbenega sodišča strankama.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Zahteva za ponovno preučitev za namene člena 19 se vloži pri sodišču, ki je v zadevi izdalo pravnomočno sodno odločbo. Postopek, ki se smiselno uporablja, določajo členi 3 do 5 in člen 14a poglavja 31 zakonika o sodnih postopkih. Kontaktni podatki teh sodišč so na voljo na spletišču Ministrstva za pravosodje: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Osrednji organ Finske je Ministrstvo za pravosodje (oikeusministeriö/justitieministeriet).

Njegovi kontaktni podatki:

Oikeusministeriö

Kansainvälisen oikeusavun yksikkö

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Telefon: +358 9 1606 7628

Telefaks: +358 9 1606 7524

E-naslov: maintenance.ca.om@gov.fi

Nekatere naloge osrednjega organa lahko opravlja Zavod za socialno zavarovanje Finske (Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten – (KELA)), ki je javni organ (za več informacij glej člen 71(1)(e) – Javni organi). Vendar je treba vse zahtevke, prejete na Finskem, nasloviti na Ministrstvo za pravosodje.

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Javni organ, imenovan v skladu s členom 51(3) uredbe o preživninskih obveznostih, je Zavod za socialno zavarovanje (Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten).
Če je Zavod za socialno zavarovanje odločil, da preživnino dobi upravičena oseba, lahko izvaja tudi naslednje naloge osrednjega organa:

  • – vloži zahtevo za priznanje ali zahtevo za priznanje in razglasitev izvršljivosti sodne odločbe iz člena 56(1)(a),
  • – vloži zahtevo za izvršitev sodne odločbe, ki je bila izdana ali priznana v zaprošeni državi članici, v skladu s členom 56(1)(b),
  • – vloži zahtevo za posebne ukrepe iz člena 53(1).

Kontaktni podatki Zavoda za socialno zavarovanje:

Kansaneläkelaitos
Perintäkeskus
PL 450

FI-00056 Kela

Finland

Telefon: +358 20 634 4940 (posamezniki)

+358 20 634 4942 (organi)


E-naslov: maintenance@kela.fi

Spletišče: http://www.kela.fi/

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Pristojni organ za namene člena 21 je sodni izvršitelj (ulosottomies/utmätningsman) v kraju stalnega ali običajnega prebivališča dolžnika. Zahteva iz tega člena se vloži pri kateri koli lokalni izvršilni agenciji.

Kontaktni podatki izvršilnih agencij so na voljo na spletišču Ministrstva za pravosodje: http://www.oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Za Finsko so sprejemljivi jeziki prevodov listin iz členov 20, 28 in 40 finščina, švedščina in angleščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Za Finsko so odobreni jeziki za komunikacijo finščina, švedščina in angleščina.

Zadnja posodobitev: 22/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.