Preživninske obveznosti

Francija

Vsebino zagotavlja
Francija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Francija

Družinsko pravo – preživninska obveznost


*obvezen vnos

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Pristojna oseba organa, imenovanega v skladu s členom 27(1), je predsednik civilnega sodišča (Tribunal judiciaire) ali predsednik notarske zbornice (Chambre des notaires).

Organ, imenovan v skladu s členom 32(2), je pritožbeno sodišče (Cour d'appel).

V skladu z določbami člena 27(2) se krajevno pristojni organ, imenovan v skladu s členom 27(1), določi glede na kraj običajnega prebivališča stranke, zoper katero se zahteva izvršitev, ali glede na kraj izvršitve.

Organ, imenovan v skladu s členom 32(2), je pristojen za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe sodnika, ki odloča na področju družinskega prava (juge aux affaires familiales).

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Postopek iz člena 33 je kasacijska pritožba (pourvoi en cassation), ki se vloži pri kasacijskem sodišču v skladu z določbami členov 973 do 982 in 1009 do 1031 Zakonika o civilnem postopku.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Postopek ponovne preučitve iz člena 19 Uredbe je pritožba, ki se vloži pri pritožbenem sodišču, ki je pristojno za odločanje o izpodbijani sodni odločbi.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Ministère des Affaires étrangères et européennes

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire

Sous-direction de la protection des droits des personnes

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger

27, Rue de la Convention

CS- 91533

F - 75732 PARIS CEDEX 15

Telefon: +33 (0)143179199

Telefaks: +33 (0)143178197

Elektronska pošta: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Okrajno sodišče, pristojno za izvršitev, je sodišče v kraju, kjer ima dolžnik stalno prebivališče ali kjer se opravlja izvršitev. Če dolžnik živi v tujini ali če je kraj njegovega stalnega prebivališča neznan, je pristojno sodišče v kraju, kjer se opravlja izvršitev.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Edini sprejemljivi jezik je francoščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Edini odobreni jezik je francoščina.

Zadnja posodobitev: 08/11/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.