Preživninske obveznosti

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Nemčija

Družinsko pravo – preživninska obveznost


*obvezen vnos

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Sodno odločbo o vlogi za ugotovitev o priznanju tuje sodne odločbe ali zahtevi za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 27 Uredbe (ES) št. 4/2009 izda družinski oddelek okrajnega sodišča (Amtsgericht) z območja, na katerem ima sedež višje deželno sodišče (Oberlandesgericht), in sicer v kraju, kjer ima oseba, zoper katero se vloži vloga, običajno prebivališče ali kjer se zahteva izvršitev (koncentracija pristojnosti). Za območje, na katerem ima sedež višje deželno sodišče v Berlinu (Kammergericht), sodno odločbo izda okrajno sodišče v berlinskem okraju Pankow-Weissensee.

Če se v postopku obravnava izvršljivost notarskih listin, lahko tako listino za izvršljivo razglasi tudi notar.

Pravno sredstvo v smislu člena 32 Uredbe (ES) št. 4/2009, ki se vloži zoper prvostopenjsko sodno odločbo v izvršilnem postopku, je pritožba (Beschwerde). Drugostopenjsko sodišče je višje deželno sodišče. Pravno sredstvo se vloži pri sodišču, ki je odločilo v zadevi.

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Postopek iz člena 33 Uredbe (ES) št. 4/2009 je postopek na podlagi zahteve za varstvo zakonitosti (Rechtsbeschwerde). Pristojno je zvezno sodišče. Zahteva za varstvo zakonitosti se vloži v enem mesecu od vročitve odločbe drugostopenjskega sodišča.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Za postopek ponovne preučitve iz člena 19 Uredbe (ES) št. 4/2009 je pristojno sodišče, ki je odločalo v zadevi. Če so izpolnjeni pogoji člena 19, se smiselno uporabljajo določbe o zamudnih sodbah (členi 343 do 346 Zakonika o civilnem postopku). Če pogoji iz člena 19 niso izpolnjeni, sodišče s sodno odločbo zavrne zahtevo. Sodišče lahko odloči brez ustne obravnave.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Osrednji organ v skladu s členom 49 Uredbe (ES) št. 4/2009 je Zvezni urad za pravosodje (Bundesamt für Justiz), katerega naslov je:

Bundesamt für Justiz

D – 53094 Bonn.

Z Zveznim uradom za pravosodjekot osrednjim organom je mogoče navezati stik po telefonu, telefaksu ali z elektronsko pošto:

Telefon:

Za klice v Zvezni republiki Nemčiji: 0228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Za klice iz tujine: +49/228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Telefaks:

Za klice v Zvezni republiki Nemčiji: 0228 994105202

Za klice iz tujine: +49 228994105202

Elektronski naslov:auslandsunterhalt@bfj.bund.de

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Za obravnavanje zahtev iz člena 21 Uredbe (ES) št. 4/2009 so za izvršitev pristojna okrajna sodišča (Amtsgerichte).Krajevno pristojno je okrajno sodišče, na območju sedeža katerega se izvršilni postopek izvaja ali se je izvedel.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Za prevode listin iz členov 20, 28 in 40 je sprejemljiv le nemški jezik.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Komunikacija med Zveznim uradom za pravosodje kot osrednjim organom in drugim osrednjim organom (člen 59(3) Uredbe (ES) št. 4/2009) se lahko izvaja v angleščini, če sta se zadevna osrednja organa tako dogovorila.

Zadnja posodobitev: 08/07/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.