Preživninske obveznosti

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Grčija

Družinsko pravo – preživninska obveznost


*obvezen vnos

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Za obravnavanje zahteve za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 27(1) je pristojno prvostopenjsko sodišče. Za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšni zahtevi v skladu s členom 32(2) je pristojno pritožbeno sodišče, na območju katerega je prvostopenjsko sodišče, ki je izdalo takšno sodno odločbo.

Pravno sredstvo iz člena 32(2) je pritožba (έφεση).

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Pravno sredstvo zoper odločbo o pravnih sredstvih iz člena 33 je kasacijska pritožba (αίτηση αναίρεσης). Postopek s pravnimi sredstvi poteka pred grškim vrhovnim sodiščem za civilne in kazenske zadeve (Areios Pagos oziroma v grščini: Άρειος Πάγος).

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

V skladu s členom 19 lahko zamudno sodno odločbo v preživninski zadevi, ki jo je izdalo sodišče druge države članice, izpodbija stranka, ki ni nastopila pred sodiščem / toženec. Pravna sredstva zoper zamudno sodno odločbo v preživninski zadevi se vložijo pri sodišču, ki je izdalo sodno odločbo.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Osrednji organ iz člena 49(3) je Oddelek za mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah pri Ministrstvu za pravosodje.

Mesogeion 96

11527 Atene

Telefon: (+30) 2131307312

Telefaks: (+30) 2131307499

E-pošta: civilunit@justice.gov.gr mntolia@justice.gov.gr vsarigiannidis@justice.gov.gr

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Grško pravo ne določa, da bi naloge osrednjega organa opravljale javne ali druge institucije, ki jih nadzira pristojni organ iz člena 51(3).

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Organ, pristojen za izvršilne zadeve za namene člena 21, je prvostopenjsko sodišče.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Edini sprejemljivi jezik je grški.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Jezika, ki ju je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi v skladu s členom 59, sta grški in angleški.

Zadnja posodobitev: 01/03/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.