Preživninske obveznosti

Italija

Vsebino zagotavlja
Italija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Italija

Družinsko pravo – preživninska obveznost


*obvezen vnos

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti iz člena 27(1) in pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah v smislu člena 32(2) so pristojna pritožbena sodišča.

Podrobni podatki o sodiščih so na voljo na spletišču www.giustizia.it (giustizia map – strutture giudiziarie – tribunali ordinari).

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Sodne odločbe o pravnih sredstvih iz člena 33 se izpodbijajo v rednem in izrednem postopku za izpodbijanje takšnih sodnih odločb: s pritožbo pri kasacijskem sodišču, z razveljavitvijo sodne odločbe po uradni dolžnosti s strani kasacijskega sodišča (revocazione) in s pravnimi sredstvi tretjih oseb (opposizione di terzo).

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Za postopek ponovne preučitve v smislu člena 19 je pristojno sodišče, ki je izdalo sodno odločbo; vloga se vloži v skladu s procesnimi predpisi za sprejetje sodne odločbe v postopku ponovne preučitve.

Kontaktni podatki teh sodišč so na voljo tukaj.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Osrednji organ je Oddelek za mladoletniško pravosodje Ministrstva za pravosodje:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Telefon: +39 668188326, +39 668188331

Telefaks: +39 668188323

E-naslov: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Certificirana elektronska pošta: prot.dgmc@giustiziacert.it

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Pristojni organi v izvršilnih zadevah za namene člena 21 so redna sodišča (v skladu z drugim odstavkom člena 9 italijanskega zakonika o civilnem postopku).

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Jezik, sprejemljiv za prevode listin iz členov 20, 28 in 40, je italijanščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Jezik, ki ga je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi v skladu s členom 59, je italijanščina.

Zadnja posodobitev: 11/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.