Preživninske obveznosti

Litva

Vsebino zagotavlja
Litva

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Litva

Družinsko pravo – preživninska obveznost


*obvezen vnos

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 27(1) Uredbe in pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 32(2) Uredbe je pristojno Lietuvos apeliacinis teismas (Pritožbeno sodišče Litve).

Pritožbeno sodišče Litve

Gedimino pr. 40/1

LT-01503 Vilnius
Telefon: (8 5) 2663479.

Telefaks: (8 5) 2663060
E-naslov:apeliacinis@apeliacinis.lt.

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Zoper sodbo Pritožbenega sodišča Litve o pravnem sredstvu zoper sodno odločbo o zahtevi za razglasitev izvršljivosti se lahko vloži kasacijska pritožba pri Vrhovnem sodišču Litve. O kasacijskih pritožbah se odloča v skladu s pravili, ki urejajo postopke pred Kasacijskim sodiščem, kakor so določena v litovskem zakoniku o civilnem postopku, če ni drugače določeno z Uredbo ali litovskim zakonom, s katerim se izvaja zakonodaja Evropske unije in mednarodna zakonodaja o civilnih postopkih. Ko se kasacijska pritožba sprejme v obravnavo, se kot prednostna zadeva vpiše na seznam zadev, o katerih Vrhovno sodišče odloča v kasacijskem postopku. Vrhovno sodišče določi rok največ 14 dni za odgovor na pritožbo. V obvestilu o registraciji pritožbe v seznamu zadev, o katerih Vrhovno sodišče odloča v kasacijskem postopku (člen 350(7) zakonika o civilnem postopku), Vrhovno sodišče stranke in druge osebe v postopku obvesti o roku za odgovor na pritožbo.

Stranke morajo predložiti pisni odgovor na pritožbo, druge osebe v postopku pa ga lahko predložijo, in sicer v roku, ki ga določi Vrhovno sodišče. Ta rok se šteje od dne, ko je bila pritožba vpisana na seznam zadev, o katerih Vrhovno sodišče odloča v kasacijskem postopku.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Za ponovno preučitev odločbe o preživninskih obveznostih v skladu s členom 19 Uredbe je pristojno sodišče, ki je izdalo odločbo. Ko sodišče zahtevo za ponovno preučitev odločbe o preživninskih obveznostih sprejme v obravnavo, pošlje izvod te zahteve in njenih prilog tožniku ter ga obvesti, da mora predložiti pisni odgovor na zahtevo v 14 dneh od dne, ko je bila zahteva poslana. Sodišče odloča o zahtevi za ponovno preučitev odločbe o preživninskih obveznostih v pisnem postopku. Če se mu zdi potrebno, lahko razpiše ustno obravnavo zahteve za ponovno preučitev odločbe o preživninskih obveznostih. Sodišče mora obravnavati zahtevo za ponovno preučitev odločbe o preživninskih obveznostih najpozneje v 14 dneh po izteku roka za predložitev odgovorov in o njej odločiti v skladu s členom 19(3) Uredbe.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Služba za pravno pomoč z državnim jamstvom)

Odminių g. 3

LT-01122 Vilnius

Litva

Telefon: +370 70000211, +370 70000190

Telefaks: +370 70035004

E-naslov: teisinepagalba@vgtp.lt

Spletišče: https://vgtpt.lrv.lt/en

Za zahteve, ki se nanašajo na preživninske obveznosti do oseb, mlajših od 21 let, in izhajajo iz razmerja med starši in otroki, opravlja naloge osrednjega organa Odbor Državnega sklada za socialna zavarovanja – izpostava Mažeikiai.

Vasario 16-osios g. 4

LT-89225 Mažeikiai

Litva

Telefon: +370 44326659

Telefaks: +370 44327341

E-naslov: mazeikiai@sodra.lt

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Če se zahteve nanašajo na preživninske obveznosti, ki izhajajo iz razmerja med starši in otroki, do oseb, mlajših od 21 let, opravlja naloge osrednjega organa v skladu s členom 51 Uredbe Uprava otroškega preživninskega sklada pri Ministrstvu za socialno varnost in delo.

Kontaktni podatki Uprave otroškega preživninskega sklada pri Ministrstvu za socialno varnost in delo:

Rinktinės g. 48A

LT-09318 Vilnius
Telefon: (8 5) 2728081.

Telefaks: (8 5) 2653984.
E-naslov: info@vif.lt.

Če to zahtevajo okoliščine, se pravna pomoč z državnim jamstvom v zvezi z zahtevami iz člena 56 Uredbe zagotovi po postopku, določenem v zakonu o pravni pomoči z državnim jamstvom, če v litovskem zakonu, s katerim se izvaja zakonodaja Evropske unije in mednarodna zakonodaje o civilnih postopkih ali v Uredbi ni določeno drugače. Če se med obravnavo zahtev iz člena 56 Uredbe izkaže, da vlagatelj potrebuje pravno pomoč z državnim jamstvom, Služba za pravno pomoč z državnim jamstvom Vilnius in Uprava otroškega preživninskega sklada pri Ministrstvu za socialno varnost in delo prošnjo za pravno pomoč z državnim jamstvom posredujeta neposredno pristojnim organom, ki so odgovorni za organiziranje pravne pomoči z državnim jamstvom, in sicer službam za pravno pomoč z državnim jamstvom Republike Litve.

Imena in kontaktni podatki služb za pravno pomoč z državnim jamstvom Republike Litve

Služba za pravno pomoč z državnim jamstvom

Naslov

Telefon

Telefaks

E-naslov

Služba za pravno pomoč z državnim jamstvom Vilnius

Odminių g. 3, LT 01122 Vilnius

852647480

852647481

vilniausvgtpt@infolex.lt

Služba za pravno pomoč z državnim jamstvom Kaunas

Kęstučio g. 21, LT 44320 Kaunas

837408601, 837428404

837428403, 837428405

kaunovgtpt@infolex.ltt

Služba za pravno pomoč z državnim jamstvom Klaipėda

Herkaus Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda

846256176

846256176

kl.vgtpt@infolex.lt

Služba za pravno pomoč z državnim jamstvom Šiauliai

Dvaro g. 123A, LT 76208, Šiauliai

841520040

841520040

svgtpt@svgtpt.lt

Služba za pravno pomoč z državnim jamstvom Panevėžys

Klaipėdos g. 72, LT 35193, Panevėžys

845570152

845436201

paneveziovgtpt@infolex.lt

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

O zahtevah za zavrnitev v celoti ali delno zavrnitev izvršitve odločbe sodišča izvora o preživnini iz člena 21(2) Uredbe odloča Pritožbeno sodišče Litve.

Pritožbeno sodišče Litve
Gedimino pr. 40/1
LT-01503 Vilnius
Telefon: (8 5) 266 3479.
Telefaks: (8 5) 266 3060.
E-naslov: apeliacinis@apeliacinis.lt

O zahtevah za prekinitev v celoti ali delno prekinitev izvršitve odločbe sodišča izvora o preživnini iz člena 21(3) Uredbe odloča okrožno sodišče v kraju, kjer se zahteva izvršitev.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Za prevod listin iz člena 20 Uredbe je sprejemljiva samo litovščina, za prevod listin iz členov 28 in 40 pa sta sprejemljiva litovščina in angleščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Jezika, ki ju je litovski osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi v skladu s členom 59 Uredbe, sta litovščina in angleščina.

Zadnja posodobitev: 07/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.