Preživninske obveznosti

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Luksemburg

Družinsko pravo – preživninska obveznost


*obvezen vnos

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

– Krajevna pristojnost

Zahteva za razglasitev izvršljivosti se vloži pri predsedniku okrožnega sodišča v Luxembourgu.

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Okrožno sodišče v Luxembourgu)
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Telefon: (+352) 475981-1
Telefaks: (+352) 475981-2421

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (Okrožno sodišče v Diekirchu)
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Telefon: (+352) 803214-1
Telefaks: (+352) 807119 ali (+352) 802484

– Pravna sredstva zoper sodno odločbo glede razglasitve

Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel civil (Vrhovno sodišče, ki zaseda kot pritožbeno sodišče za civilne zadeve)
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Telefon: (+352) 475981-1
Telefaks: (+352) 475981-2396

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Odločba, izdana v zvezi s pravnim sredstvom, se lahko izpodbija le s kasacijsko pritožbo.

Cour de cassation (Kasacijsko sodišče)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 475981-2369/2373

Telefaks: (+352) 475981-2773

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Tožena stranka, ki se ne spusti v postopek v Luksemburgu, ima pravico, da pod pogoji iz člena 19(1) Uredbe zahteva ponovno preučitev sodne odločbe na sodišču, ki je izdalo sodno odločbo. Ta zahteva se vloži na način, ki se uporablja na sodišču, ki je izdalo odločbo, katere ponovna preučitev se zahteva.

Justice de Paix de Luxembourg (Mirovno sodišče v Luxembourgu)

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 475981-1

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette (Mirovno sodišče v Esch-sur-Alzette)

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Service du Gracieux (Ordonnances conditionnelles de paiement et saisies-arrêt sur revenus protégés): Telefon: (+352) 530 529 200 Telefaks: (+352) 530 529 201

Justice de paix de Diekirch (Mirovno sodišče v Diekirchu)

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Telefon: (+352) 808853-1

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Okrožno sodišče v Luxembourgu)

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 475981-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Telefon: (+352) 803214-1

Telefaks: (+352) 807119 ali (+352) 82484

Cour Supérieure de Justice (Vrhovno sodišče)

Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Osrednji organ je vrhovno državno tožilstvo (Parquet Général) pri vrhovnem sodišču (Cour supérieure de Justice).

Parquet Général
Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
Telefon: (+352) 475981-2393/2329
Telefaks: (+352) 470550
E-naslov: parquet.general@justice.etat.lu

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Pristojni organ je vrhovno državno tožilstvo (Parquet Général) pri vrhovnem sodišču (Cour supérieure de Justice).

Parquet général

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 475981-2393/2329

Telefaks: (+352) 470550

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Jezika, ki sta v Luksemburgu sprejemljiva za prevod listin, sta nemščina in francoščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Jezika, ki sta v Luksemburgu sprejemljiva za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi, sta nemščina in francoščina.

Zadnja posodobitev: 22/11/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.