Preživninske obveznosti

Nizozemska

Vsebino zagotavlja
Nizozemska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Nizozemska

Družinsko pravo – preživninska obveznost


*obvezen vnos

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 27(1) Uredbe so pristojni sodniki, ki na okrožnih sodiščih odločajo o zahtevkih za začasne odredbe (voorzieningenrechters van de rechtbanken).

Za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 32(2) so pristojna okrožna sodišča, katerih sodniki, pristojni za začasne odredbe, so odločali o zahtevah.Kontaktni podatki okrožnih sodišč so na voljo na spletni strani Sodnega sveta:www.rechtspraak.nl.

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Pravno sredstvo zoper odločbo o pravnih sredstvih iz člena 33 je kasacijska pritožba.

O kasacijskih pritožbah odloča najvišje sodišče redne pristojnosti, tj. Vrhovno sodišče Nizozemske (Hoge Raad der Nederlanden).Cilj kasacije je ohranjanje pravne enotnosti, usmerjanje razvoja prava in zagotavljanje pravnega varstva.Kasacija je omejena na pravna vprašanja.Vrhovno sodišče presoja le, ali je bilo pravo, vključno s procesnimi predpisi, pravilno uporabljeno.Glede vprašanj dejanskega stanja je vezano na ugotovitve v izpodbijani sodbi.Stranke v postopku kasacijske pritožbe pred Vrhovnim sodiščem zastopa odvetnik.

V vlogi se navedejo pritožbeni razlogi.Toženec lahko v treh tednih (ali drugačnem roku, ki ga določi Vrhovno sodišče) vloži odgovor.Odvetniki lahko dajejo pojasnila, kadar je to priporočljivo v interesu zadeve.Generalni državni tožilec pri Vrhovnem sodišču pripravi pisno mnenje, nato pa Vrhovno sodišče izda sodbo.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Zahteva za ponovno preučitev se vloži pod enim od pogojev in v roku iz člena 19 Uredbe pri sodišču, ki je izdalo sodno odločbo.Na Nizozemskem je to lahko okrožno sodišče ali pritožbeno sodišče.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Imenovani osrednji organ je Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) (Državni urad za zbiranje plačil preživnine).

Kontaktni podatki LBIO:

Marten Meesweg 109-111

P.O. Box 8901

3009 AX Rotterdam

Telefon: +31 (0)102894895

Telefaks: +31 (0)102894882

Elektronski naslov:iia@lbio.nl

Spletna stran:www.lbio.nl

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Za izvršitev sodnih odločb so pristojni sodni izvršitelji.

Kontaktni podatki Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) (Kraljeva zbornica sodnih izvršiteljev na Nizozemskem):

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR Den Haag

Telefon: +31 (0)708903530

Telefaks: +31 (0)708903531

Elektronski naslov:kbvg@kbvg.nl

Spletna stran:http://www.kbvg.nl

Spletna stran vsebuje imena in naslove sodnih izvršiteljev na Nizozemskem.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Edini sprejemljivi jezik za prevod listin iz členov 20, 28 in 40 je nizozemščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Obrazec za zahtevo ali vloga iz člena 59(1) se izpolnita v nizozemščini.

Zadnja posodobitev: 15/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.