Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
  Swipe to change

  Preživninske obveznosti

  Poljska

  Vsebino zagotavlja
  Poljska

  ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

  Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

  Poljska

  Družinsko pravo – preživninska obveznost


  *obvezen vnos

  Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

  Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

  Sodišča v Republiki Poljski, ki so pristojna v skladu s členom 27(1) Uredbe (ES) št. 4/2009, so okrožna sodišča (sądy okręgowe) (v skladu s členom 11511(1) zakonika o civilnem postopku (Kodeks postępowania cywilnego) z dne 17. novembra 1964).

  Sodišča v Republiki Poljski, ki so pristojna za obravnavanje pravnih sredstev iz člena 32(2) Uredbe (ES) št. 4/2009, so pritožbena sodišča (sądy apelacyjne) (člen 394 in naslednji v povezavi s členom 11511 zakonika o civilnem postopku). Pravno sredstvo se vloži pri pritožbenem sodišču prek okrožnega sodišča, ki je izdalo odločbo, ki se izpodbija (člen 369 v povezavi s členom 397(2) zakonika o civilnem postopku).

  Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

  Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

  Pravno sredstvo iz člena 33 Uredbe (ES) št. 4/2009 je na Poljskem v skladu s členi 3981–39821 zakonika o civilnem postopku kasacijska pritožba (skarga kasacyjna). Pristojno je vrhovno sodišče (Sąd Najwyższy). Kasacijska pritožba se vloži pri vrhovnem sodišču prek pritožbenega sodišča (sąd apelacyjny), ki je izdalo odločbo, ki se izpodbija (člen 3985(1) v povezavi s členom 11511(3) zakonika o civilnem postopku).

  Kontaktni podatki vrhovnega sodišča:

  Sąd Najwyższy

  Plac Krasińskich 2/4/6

  00-951 Warszawa

  Polska

  Telefon: +48 22 530 8246

  E-naslov: ppsek@sn.pl

  Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

  Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

  Postopek iz člena 19 Uredbe (ES) št. 4/2009 je na Poljskem postopek za razveljavitev sodne odločbe v zadevah v zvezi s preživninskimi obveznostmi iz člena 11442 zakonika o civilnem postopku. Vloga za začetek tega postopka se vloži pri sodišču, ki je izdalo sodno odločbo, ki se izpodbija. To pomeni, da je glede na to, katero sodišče je izdalo sodno odločbo v zvezi s preživninskimi obveznostmi, ki se izpodbija, v smislu člena 19(1) Uredbe (ES) št. 4/2009 lahko pristojno:

  (a) okrajno sodišče (sąd rejonowy);

  (b) okrožno sodišče (sąd okręgowy) (če je to sodišče izdalo sodno odločbo o preživnini v postopku prenehanja življenjske skupnosti, razveze ali razveljavitve zakonske zveze).

  Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

  Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

  Osrednji organ, ki ga je Poljska imenovala v skladu s členom 49(1) Uredbe (ES) št. 4/2009, je:

  Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministrstvo za pravosodje)

  Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (Oddelek za mednarodno sodelovanje in človekove pravice)

  Wydział ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej (Enota za mednarodno izterjavo preživnine in čezmejne preiskave v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo)

  Al. Ujazdowskie 11

  00-950 Warszawa

  Telefon/telefaks: +48 22 23 90 870/+48 22 628 09 49

  E-naslov: alimenty@ms.gov.pl

  Člen 71 1. (e) – Javne institucije

  Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
  Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščina.

  Organi, ki so imenovani za opravljanje nalog osrednjega organa v zvezi s pošiljanjem zahtev in sprejemanjem vseh ustreznih ukrepov v zvezi s takimi zahtevami, so okrožna sodišča (sądy okręgowe).

  Kontaktni podatki okrožnih sodišč so navedeni v Prilogi 2 PDF (155 Kb) pl.

  Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

  Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

  Za odločanje o zadevah iz člena 21(2) Uredbe (ES) št. 4/2009 je v skladu s členom 843(1) in (2) zakonika o civilnem postopku na Poljskem stvarno pristojno okrajno sodišče (sąd rejonowy), pred katerim teče izvršilni postopek; če se izvršilni postopek še ni začel, je stvarno pristojno okrajno sodišče na podlagi pravil o splošni pristojnosti.

  Pristojni organ na Poljskem za odločanje o zadevah iz člena 21(3) Uredbe (ES) št. 4/2009 je v skladu s členom 758 zakonika o civilnem postopku okrajno sodišče, na območju katerega deluje sodni izvršitelj, ki opravlja izvršitev.

  Kontaktni podatki sodišč so na voljo tukaj: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny.

  Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

  Na Poljskem je za prevod listin iz členov 20, 28 in 40 Uredbe (ES) št. 4/2009 sprejemljiv le poljski jezik.

  Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

  Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
  Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščina.

  Jezika, ki ju je osrednji organ, ki ga je Poljska imenovala, odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi v skladu s členom 59 Uredbe (ES) št. 4/2009, sta: poljski in angleški jezik.

  Zadnja posodobitev: 12/12/2023

  Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.