Preživninske obveznosti

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti (exequatur) je pristojno sodišče (tribunal) v kraju običajnega prebivališča stranke, zoper katero se zahteva izvršitev, ali sodišče v kraju, kjer naj bi se opravila izvršitev (člen 95 in člen 1103 Zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku).

Zoper sodno odločbo o zahtevi za razglasitev izvršljivosti se lahko vloži pravno sredstvo. Za obravnavanje pravnih sredstev zoper zahteve za razglasitev izvršljivosti je pristojno pritožbeno sodišče (člen 96 Zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku).

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Zoper odločbo o pravnem sredstvu (apel) se lahko vloži revizija (recurs) (člen 97(1) Zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku).

Za odločanje o reviziji je pristojno vrhovno kasacijsko sodišče (Înalta Curte de Casație și Justiție):

Str. Batiştei 25, Bucharest Sector 2, p. št. 020934
Spletišče: https://www.scj.ro/en.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Postopek ponovne preučitve (procedura de reexaminare) za namene člena 19:

Pristojno je sodišče, ki je izdalo odločbo, in sicer običajno sodišče prve stopnje (judecătoria) ali okrožno sodišče (tribunal).

Tožba za razveljavitev se v skladu s členom 505(1) Zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku vloži pri sodišču, ki je izdalo sodbo, ki se izpodbija.

Revizija se v skladu s členom 510(1) Zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku vloži pri sodišču, ki je izdalo pravnomočno sodbo, ki se izpodbija z revizijo.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Ministerul Justiţiei (Ministrstvo za pravosodje)

Direcția Drept internațional și Cooperare Judiciară (Direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje)

Str. Apolodor 17, Bucharest Sector 5, p. št. 050741

Telefon: +40 372041077

Telefaks: +40 372041079, +40 372041084

E-naslov: ddit@just.ro or dreptinternational@just.ro

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Organa, ki sta pristojna za izvršitve, sta:

1) sodni izvršitelj (executorul judecătoresc) (člen 652 zakonika o civilnem postopku) iz okrožja pritožbenega sodišča, v katerem ima dolžnik stalno prebivališče ali registrirani sedež ali v katerem se nahaja dolžnikovo premoženje;

2) izvršilno sodišče, ki je okrožno sodišče (judecătoria) v okrožju, v katerem ima dolžnik stalno prebivališče ali registrirani sedež (člen 651 zakonika o civilnem postopku). Izvršilno sodišče odloča o zahtevah za razglasitev izvršljivosti, pravnih sredstvih zoper izvršbo in o kakršnih koli incidentih, ki nastanejo v izvršilnem postopku.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Romunščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Ministrstvo za pravosodje je za komunikacijo z drugimi osrednjimi organi v Evropski uniji poleg romunščine odobrilo tudi angleščino in francoščino.

Zadnja posodobitev: 12/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.