Preživninske obveznosti

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Romunija

Družinsko pravo – preživninska obveznost


*obvezen vnos

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Za odločanje o zahtevah za razglasitev izvršljivosti (eksekvatura) je pristojno sodišče v kraju običajnega prebivališča stranke, zoper katero se zahteva izvršitev, ali sodišče v kraju, kjer naj bi se opravila izvršitev (člen 95 in člen 1098 Zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku).

Zoper sodno odločbo o zahtevi za razglasitev izvršljivosti (eksekvatura) se lahko vloži pravno sredstvo. Za odločanje o pravnem sredstvu zoper sodno odločbo o zahtevi za razglasitev izvršljivosti (eksekvatura) je pristojno pritožbeno sodišče (člen 96 Zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku).

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Zoper odločbo o pravnem sredstvu (apel) se lahko vloži revizija (recurs) (člen 97(1) Zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku). Za odločanje o reviziji je pristojno vrhovno kasacijsko sodišče (Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie):

Str. Batiştei nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Bucureşti

Telefon: +40 21 310 39 08, 21 310 39 09, 21 310 39 12.

Spletišče: http://www.scj.ro.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Postopek ponovne preučitve (procedura de reexaminare) za namene člena 19:

Pristojno je sodišče, ki je izdalo odločbo, in sicer običajno sodišče prve stopnje (judecătoria) ali okrožno sodišče (tribunal).

Tožba za razveljavitev se v skladu s členom 505(1) Zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku vloži pri sodišču, ki je izdalo sodbo, ki se izpodbija.

Revizija se v skladu s členom 510(1) Zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku vloži pri sodišču, ki je izdalo pravnomočno sodbo, ki se izpodbija z revizijo.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Ministerul Justiţiei (Ministrstvo za pravosodje)

Direcţia drept internaţional şi cooperare judiciară (Direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje)

Str. Apolodor nr. 17

Sector 5, Bucureşti

cod poştal 050741

Telefon: +40 372041077

Telefaks: +40 372041079, 0040372041084

E-naslov: ddit@just.ro ali dreptinternational@just.ro

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Za izvršitev je pristojno sodišče v kraju, kjer ima dolžnik stalno prebivališče ali kjer se opravlja izvršitev.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Romunščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Ministrstvo za pravosodje je za komunikacijo z drugimi osrednjimi organi v Evropski uniji poleg romunščine odobrilo tudi angleščino in francoščino.

Zadnja posodobitev: 01/07/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.