Preživninske obveznosti

Slovaška

Vsebino zagotavlja
Slovaška

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Slovaška

Družinsko pravo – preživninska obveznost


*obvezen vnos

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 27(1) je na Slovaškem pristojno okrožno sodišče Banská Bystrica (Okresný súd Banská Bystrica).

Za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o zahtevah za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 32(2) so pristojna območna sodišča (krajský súd). Pravno sredstvo se vloži pri okrožnem sodišču (okresný súd), katerega odločba se izpodbija.

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Postopek s pravnimi sredstvi iz člena 33 na Slovaškem vključuje pritožbeni preizkus (dovolanie) v skladu s členi 419–457 zakonika o civilnem postopku (zakon št. 160/2015). To pravno sredstvo se vloži pri sodišču, ki je odločalo na prvi stopnji, o njem pa odloči vrhovno sodišče (najvyšší súd).

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Za namene uporabe člena 19 Uredbe so slovaška sodišča pristojna za spremembo odločb v okviru obnove postopka (obnova konania) v skladu s členi 397–418 zakonika o civilnem postopku (zakon št. 160/2015). Zahteve za obnovo postopka obravnava sodišče, ki je odločalo na prvi stopnji.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Osrednji organ iz člena 49(1) Uredbe je:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (Center za mednarodnopravno varstvo otrok in mladine)

Naslov:

Špitálska 25-27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Telefon: +421 220458200

E-pošta: info@cipc.gov.sk

Website: http://www.cipc.gov.sk

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Ni informacij, saj naloge osrednjega organa v Slovaški republiki opravlja izključno Center za mednarodnopravno varstvo otrok in mladine.

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Za namene člena 21 Uredbe je za izvršitve pristojno okrožno sodišče Banská Bystrica (Okresný súd Banská Bystrica), ki deluje kot izvršilno sodišče (exekučný súd).

Ime in kontaktni podatki:

Okrožno sodišče Banská Bystrica - Urad za postopke v zvezi s sodno odredbo za plačilo in izvršilne postopke (Okresný súd Banská Bystrica - Pracovisko upomínacieho a exekučného konania)
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica

Slovaška republika

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Jezika, sprejemljiva za prevod listin iz členov 20, 28 in 40, sta slovaščina in češčina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Jeziki, ki jih je slovaški osrednji organ odobril za komunikacijo z drugimi osrednjimi organi v skladu s členom 59, so slovaščina, češčina, angleščina in nemščina.

Zadnja posodobitev: 10/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.