Preživninske obveznosti

Slovenija

Vsebino zagotavlja
Slovenija

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 27(1) so pristojna vsa okrožna sodišča.

Za obravnavanje pravnih sredstev po členu 32(2) zoper sodne odločbe glede razglasitve izvršljivosti je pristojno sodišče, ki je razglasilo sodno odločbo za izvršljivo.

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Zoper odločbo, izdano v zvezi s pravnim sredstvom, je v skladu s 109. členom Zakona o mednarodnem zasebnem pravu dovoljena pritožba na Vrhovno sodišče.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

Telefon: (01) 366 44 44

Telefaks: (01) 366 43 01

Mail: urad.vsrs@sodisce.si

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Za namen uporabe člena 19 se v Republiki Sloveniji skladno z Zakonom o pravdnem postopku smiselno uporabi "Obnova postopka (394 - 401. člen Zakona o pravdnem postopku)" ali "Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje (116-120. člen Zakona o pravdnem postopku)".

Za postopek ponovne preučitve in za namene uporabe člena 19 uredbe so pristojna okrožna sodišča in sicer sodišče, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Ime in kontaktni podatki slovenskega osrednjega organa so:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 4720 990

Telefaks: +386 1 4345 899

E-pošta: jpsklad@jps-rs.si

Spletna stran: http://www.jpi-sklad.si/

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Javni ali drugi organi niso določeni.

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Za izvršbo so pristojna okrajna sodišča (5. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju).

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Uradni jezik sodišč v Republiki Sloveniji je slovenščina, le na spodaj navedenih sodiščih je poleg slovenščine uradni jezik še eden od jezikov narodnih skupnosti:

Okrožno sodišče v Kopru

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Slovenščina in italijanščina

Okrajno sodišče v Kopru

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Slovenščina in italijanščina

Okrajno sodišče v Piranu

Tartinijev trg 1

6330 Piran

Slovenščina in italijanščina

Okrajno sodišče v Lendavi

Glavna ulica 9

9220 Lendava

Slovenščina in madžarščina

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Osrednji organ je za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi odobril poleg uradnega jezika še angleški jezik.

Zadnja posodobitev: 19/07/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.