Preživninske obveznosti

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Pristojni organi so sodišča prve stopnje in specializirana sodišča, ki obravnavajo nasilje na podlagi spola, v okviru svojih pristojnosti (člen 87 sistemskega zakona o sodstvu – LOPJ).

Pravna sredstva zoper odločbe sodišč prve stopnje se vložijo pri deželnih sodiščih.

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Izredno pravno sredstvo zaradi kršitve določb postopka, ki se vloži pri višjem sodišču v vsaki avtonomni skupnosti, in kasacijska pritožba, ki se vloži pri vrhovnem sodišču; ti pravni sredstvi sta določeni v POGLAVJU IV: „Izredno pravno sredstvo zaradi kršitve določb postopka“ (Del recurso extraordinario por infracción procesal) in POGLAVJU V: „Kasacijska pritožba“ (Del recurso de casación) NASLOVA IV zakona št. 1/2000 o civilnem postopku.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Postopek ponovne preučitve poteka pred istimi sodišči, ki so izdala odločbo, tj. sodišči prve stopnje. Postopek ponovne preučitve iz člena 19 Uredbe (ES) št. 4/2009 se izvaja v skladu s POGLAVJEM II: „Zahteve za sodni preizkus in zahteve za razveljavitev sodbe“ (De los recursos de reposición y revisión) NASLOVA IV zakona št. 1/2000 o civilnem postopku.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Ministrstvo za pravosodje (Ministerio de Justicia)

Poddirektorat za mednarodno pravosodno sodelovanje (Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional)

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid (Španija)

Telefon: +34 91 3902295/94

Telefaks: +34 91 3904457

E-naslov: SGCJIAlimentos@mjusticia.es

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Sodišča prve stopnje v glavnem mestu province, v kateri ima stranka, zoper katero se zahteva izvršitev, stalno prebivališče, ali province, v kateri je treba sodbo izvršiti.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Jezika, sprejemljiva v skladu s členoma 20 in 40, sta španščina in portugalščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Jezika, ki ju je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi v skladu s členom 59, sta španščina in angleščina.

Zadnja posodobitev: 26/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.