Underhållsskyldighet

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Ansökningar: lokal behörig domstol (enligt artikel 27.2: Domstol i det område där den person mot vilken ansökan riktar sig är bosatt eller där verkställigheten ska genomföras).

Överklaganden: överklaganden av ett beslut (Berufung) eller av en rättsfråga (Rekurs) inges till den regionala domstolen via den distriktsdomstol som fattat beslutet.

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

I Österrike: Överklaganden (Revisionsrekurs) enligt § 78 första stycket och § 411 fjärde stycket i lagen om verkställighet (Exekutionsordnung) jämförd med § 528 i civilprocesslagen (Zivilprozessordnung) ges in till den domstol som är första instans (Bezirksgericht) som lämnar ärendet vidare till högsta domstolen (Oberster Gerichtshof).

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Om handlingarna delgivits korrekt enligt österrikisk lag: Ansökan om återställande av försutten tid (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) när en part varit ur stånd att bestrida kravet i tid eller att inställa sig till en förhandling.

Om handlingarna inte har delgivits korrekt enligt österrikisk lag: Det finns två typer av överklaganden, nämligen Berufung gegen die Entscheidung som används mot tredskodomar och Rekurs som används mot domstolsbeslut som meddelats i svarandens utevaro.

Kontaktuppgifter för behöriga domstolar: Alla överklaganden ska inges vid den domstol som är första instans, som antingen meddelar ett beslut (t.ex. omprövning) eller lämnar ärendet vidare till högre instans.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Alla ärenden:

Bundesministerium für Justiz

Museumstrasse 7, 1070 Wien

Organisationseinheit: Abteilung I 10

E-postadress: team.z@bmj.gv.at

Tfn: +43 1 52152 2142

Fax: +43 1 52152 2829

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

I alla frågor som rör verkställighet beslutar exekutionsdomstolen enligt §§ 17–19 i lagen om verkställighet (Exekutionsordnung), eller vid överklagande i andra instans.

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Tyska.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Tyska, engelska och franska.

Senaste uppdatering: 17/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.