Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Underhållsskyldighet

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Österrike

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Ansökningar: lokal behörig domstol (enligt artikel 27.2: Domstol i det område där den person mot vilken ansökan riktar sig är bosatt eller där verkställigheten ska genomföras).

Överklaganden: överklaganden av ett beslut (Berufung) eller av en rättsfråga (Rekurs) inges till den regionala domstolen via den distriktsdomstol som fattat beslutet.

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

I Österrike: Överklaganden (Revisionsrekurs) enligt § 78 första stycket och § 411 fjärde stycket i lagen om verkställighet (Exekutionsordnung) jämförd med § 528 i civilprocesslagen (Zivilprozessordnung) ges in till den domstol som är första instans (Bezirksgericht) som lämnar ärendet vidare till högsta domstolen (Oberster Gerichtshof).

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Om handlingarna delgivits korrekt enligt österrikisk lag: Ansökan om återställande av försutten tid (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) när en part varit ur stånd att bestrida kravet i tid eller att inställa sig till en förhandling.

Om handlingarna inte har delgivits korrekt enligt österrikisk lag: Det finns två typer av överklaganden, nämligen Berufung gegen die Entscheidung som används mot tredskodomar och Rekurs som används mot domstolsbeslut som meddelats i svarandens utevaro.

Kontaktuppgifter för behöriga domstolar: Alla överklaganden ska inges vid den domstol som är första instans, som antingen meddelar ett beslut (t.ex. omprövning) eller lämnar ärendet vidare till högre instans.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Alla ärenden:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Wien.

Organisationseinheit: Abteilung I 10

E-postadress: team.z@bmvrdj.gv.at

Tfn: +43 1 52152 2142

Fax: +43 1 52152 2829

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

I alla frågor som rör verkställighet beslutar exekutionsdomstolen enligt §§ 17–19 i lagen om verkställighet (Exekutionsordnung), eller vid överklagande i andra instans.

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Tyska.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Tyska, engelska och franska.

Senaste uppdatering: 25/03/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.