Underhållsskyldighet

Belgien

Innehåll inlagt av
Belgien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Belgien

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Distriktsdomstolarnas familjeavdelning (tribunal de la famille/familierechtbank) är behörig i fråga om verkställbarhetsförklaringar.

Svaranden kan inge överklaganden till familjeavdelningen och sökanden till appellationsdomstolen.

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Kassationstalan kan inges mot ett avgörande som meddelats efter överklagande.

Kassationsdomstolens adress: Cour de cassation, Palais de justice, Place Poelaert 1 à 1000 Bryssel.

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Beroende på de faktiska omständigheterna i målet finns det enligt belgisk rätt flera möjligheter som kan användas för att få en omprövning av ett avgörande.

- För det första, i artikel 1051 i processlagen (code judiciaire/ gerechtelijk wetboek) ges möjligheten att överklaga (appel/ hoger beroep) en dom inom en månad från dess delgivning eller, i vissa fall, från dess tillkännagivande i enlighet med artikel 792 andra och tredje styckena i processlagen. Detta gäller både för domar i kontradiktoriska mål och för tredskodomar.

- För det andra, i artikel 1048 i processlagen finns det möjlighet att göra invändning (opposition/oppositie) mot en tredskodom, inom en månad från dess delgivning eller, i vissa fall, från dess tillkännagivande i enlighet med artikel 792 andra och tredje styckena i processlagen.

- När det gäller domar som redan har vunnit laga kraft, vilka meddelats av tvistemålsdomstol och av brottmålsdomstol i civilrättsliga frågor, kan under vissa omständigheter som fastställs i artikel 1133 i processlagen en ansökan om resning i tvistemål (requête civile/herroeping van het gewijsde) framställas inom 6 månader från det att den omständighet som åberopas upptäcktes, i syfte att få domen upphävd.

De tidsfrister som anges ovan för att överklaga, göra invändning eller framställa en ansökan om resning i tvistemål gäller

- med förbehåll för de tidsfrister som föreskrivs i tvingande överstatliga och internationella bestämmelser,

- med förbehåll för den möjlighet som ges i artikel 50 i processlagen att förlänga en fastställd tidsfrist under vissa villkor som anges i lagen; om villkoren inte uppfylls kan tidsfristen inte förlängas,

- med förbehåll för den allmänna rättsprincip, som flera gånger har bekräftats av belgiska kassationsdomstolen, enligt vilken de tidsfrister som fastställts för fullgörande av en handling förlängs för den part som hindrats från att fullgöra handlingen på grund av force majeure.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Service public fédéral Justice
Tjänsten för internationellt civilsamarbete (Service de coopération internationale civile)
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bryssel
Belgien
E-post:
aliments@just.fgov.be (för ärenden som handläggs på franska)
alimentatie@just.fgov.be (för ärenden som handläggs på nederländska)
Tfn:
+32(0)2 542 67 85 (för ärenden som handläggs på franska)
+32(0)2 542 67 62 (för ärenden som handläggs på nederländska)

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Behörig myndighet för tillämpning av artikel 21 i förordning (EG) nr 4/2009 är utmätningsdomaren på den aktuella orten. Enligt artikel 1395 i processlagen är utmätningsdomaren behörig i fråga om alla ansökningar som rör kvarstad och verkställighetsåtgärder. Den territoriella behörigheten fastställs i artikel 633 i processlagen.

I processlagen föreskrivs dessutom allmän behörighet för distriktsdomstolar (Tribunal de première instance/Rechtbank van eerste aanleg) som är territoriellt behöriga. I artikel 569.5 i processlagen föreskrivs att distriktsdomstolar är behöriga att avgöra tvister angående verkställighet av domar och beslut. Distriktsdomstolarna har dessutom full behörighet enligt artikel 566 i processlagen.

Exekutionstjänstemännen är – i enlighet med artiklarna 509 ff. i processlagen – behörig myndighet för verkställighet av domar som meddelats enligt reglerna ovan.

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Belgien godtar inga andra språk än det officiella språket eller ett av de officiella språken på den ort där verkställighet begärs, i enlighet med den nationella belgiska lagstiftningen.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Den belgiska centralmyndigheten kommer som kommunikationsspråk även att godta engelska – utöver landets inhemska språk, dvs. nederländska, franska och tyska.

Senaste uppdatering: 18/08/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.