Underhållsskyldighet

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Ansökningar om verkställbarhetsförklaring och rättsmedel mot beslut av domstolar i första instans med anledning av sådana ansökningar ska inges till en distriktsdomstol.

Överklaganden mot verkställbarhetsförklaringar ska inges till en regiondomstol (överrätt) via distriktsdomstolen, dvs. via den underrätt som utfärdade förklaringen.

När förfarandet rörande en ansökan om verkställbarhetsförklaring har slutförts genom ett slutligt beslut bekräftar distriktsdomstolen (underrätten) att det går att verkställa verkställbarhetsförklaringen.

Behöriga domstolar är

a) distriktsdomstolar (općinski sudovi; sing. općinski sud), i enlighet med civilprocesslagen (Zakon o parničnom postupku) (Narodne novine (NN, Kroatiens officiella kungörelseorgan) nr 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19), och på grundval av lagen om domstolarnas territorier och säten (Zakon o područjima i sjedištima sudova) (NN nr 67/18),

b) regiondomstolar (županijski sudovi; sing. županijski sud), i enlighet med civilprocesslagen (NN nr 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19), och på grundval av lagen om domstolarnas territorier och säten (NN nr 67/18).

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Mot ett avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts i enlighet med artikel 33 i förordningen får talan föras endast genom att den berörda parten inger en ansökan om förnyad prövning (i enlighet med artiklarna 421–428 i civilprocesslagen).

Ansökan om förnyad prövning ska alltid inges till den domstol som meddelat beslutet i första instans.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Enligt civilprocesslagen ska ett förfarande för förnyad prövning enligt artikel 19 i förordningen inledas efter en ansökan från den berörda parten om förnyad prövning (i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 421–428 i civilprocesslagen). Ansökan om förnyad prövning ska alltid inges till den domstol som meddelat beslutet i första instans.

Enligt artikel 117 i civilprocesslagen kan den berörda parten inge en ansökan om återställande av försutten tid till den domstol som skulle ha vidtagit en viss åtgärd.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Enligt rådets förordning nr 4/2009 är Kroatiens centralmyndighet med avseende på underhållsskyldighet ministeriet för arbetsmarknads-, pensions- och familjefrågor samt sociala frågor:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Webbplats: https://mrosp.gov.hr/

Tfn: +385 1 6109 892, +385 1 6106 164

Fax: +385 1 6106 171

E-post: eu-poslovi@mrosp.hr

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

I Kroatien ansvarar distriktsdomstolarna för genomförandet av verkställighetsåtgärder i enlighet med artikel 21 i förordningen, på grundval av civilprocesslagen (NN nr 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) och lagen om domstolarnas territorier och säten (NN nr 67/18).

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

När det gäller de handlingar som avses i artiklarna 20, 28 och 40 i förordningen godtar Kroatien översättningar av dessa till kroatiska (latinskt alfabet), i enlighet med artikel 6 i civilprocesslagen.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

I enlighet med artikel 59 i förordningen godtar centralmyndigheterna följande språk för kommunikation med andra centralmyndigheter:

a) Kroatiska, när det gäller formulär för ansökningar och begäranden.

b) Kroatiska eller engelska (på begäran) för övriga typer av kommunikation.

Senaste uppdatering: 12/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.