Underhållsskyldighet

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Cypern

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

De domstolar som är behöriga att pröva ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 27.1 är familjedomstolarna i Nicosia, Limassol, Larnaca/Famagusta och Pafos.

 • Familjedomstolen (Oikogeneiakó Dikastírio) i Nicosia

Tfn: +357 22865601

Fax: +357 22302068

 • Familjedomstolen i Limassol

Tfn: +357 25806185

Fax: +357 25305054

 • Familjedomstolen i Larnaca/Famagusta

Tfn: +357 24802754

Fax: +357 24802800

 • Familjedomstolen i Pafos

Tfn: +357 26802626

Fax: +357 26306395

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Den domstol som är behörig att handlägga överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 32.2 är överinstansen i familjemål (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Överinstans (och sista instans) i familjemål är högsta domstolen. Adress:

 • Supreme Court of Cyprus
  Odos Charalambou Mouskou 1404
  Nicosia
  Cyprus
  Tfn: +357 22865741
  Fax: +357 22304500
  E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Cyperns rättssystem saknar en domstol i tredje instans, vilket innebär att ett avgörande i andra instans inte kan överklagas.

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

En sådan omprövning som avses i denna artikel kan ske på ansökan om att upphäva beslutet (aítisi paramerismoú tis apófasis) i enlighet med bestämmelse 48, regel 9 h och 9 n i de civilprocessrättsliga reglerna (Thesmoí Politikís Dikonomías). Ansökan ska inges till den familjedomstol som utfärdat det beslut som ska överklagas.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

 • Ministry of Justice and Public Order

International Legal Cooperation Unit

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

Cyprus

Kontaktuppgifter:

 • Ms Konstantina Sophocleous

Administrative Officer

International Legal Cooperation Unit

Ministry of Justice and Public Order

Tfn: +357 22805973

Fax: + 357 22518328

E-post: csophocleous@mjpo.gov.cy

 • Ms Troodia Dionisiou

Administrative Officer

International Legal Cooperation Unit

Ministry of Justice and Public Order

Tfn: +357 22805932

Fax: +357 22518328

E-post: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

 • Familjedomstolen i Nicosia

Tfn: +357 22865601

Fax: +357 22302068

 • Familjedomstolen i Limassol

Tfn: +357 25806185

Fax: +357 25305054

 • Familjedomstolen i Larnaca/Famagusta

Tfn: +357 24802754

Fax: +357 24802800

 • Familjedomstolen i Pafos

Tfn: +357 26802626

Fax: +357 26306395

E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Grekiska och engelska.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Grekiska och engelska.

Senaste uppdatering: 12/07/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.