Underhållsskyldighet

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

De ansökningar om verkställbarhetsförklaring som avses i artikel 27.1 i förordningen ska inges till en distriktsdomstol eller exekutionstjänsteman.

I enlighet med 201 ff. § i lag nr 99/1963 (nedan kallad civilprocesslagen) i dess ändrade lydelse inges överklaganden (ansökan om ändring) mot beslut som fattats efter en ansökan om verkställbarhetsförklaring (artikel 32.2 i förordningen) till den distriktsdomstol, som fattade beslutet om ansökan, eller till den distriktsdomstol som anses ha territoriell behörighet enligt 45 § i lag nr 120/2001 om exekutionstjänstemän och exekutiv verksamhet, i dess ändrade lydelse, (nedan kallad utsökningslagen).

Om ansökan om verkställbarhetsförklaring ingetts till exekutionstjänstemannen ska ett överklagande av dennes beslut handläggas av den regionala domstol inom vars domkrets den för verkställigheten ansvariga underrätten finns.

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

De överklaganden som avses i artikel 33 i förordningen är ansökan om ogiltigförklaring (žaloba pro zmatečnost) i enlighet med 229 § ff. i civilprocesslagen, förnyad prövning (žaloba na obnovu řízení) i enlighet med 228 § ff. i civilprocesslagen samt överklaganden som rör rättsfrågor (dovolání) i enlighet med 236 § ff i civilprocesslagen och i vissa fall även i enlighet med 30 § i specialprocesslagen.

Däremot kan överklaganden som rör rättsfrågor inte godtas mot beslut om innehållet i fråga om underhållsskyldighet.

Behörighet när det gäller talan om ogiltigförklaring och förnyad prövning ligger hos den domstol som meddelade beslut i första instans. I vissa särskilda fall ligger behörigheten hos den domstol vars beslut har bestridits (se avsnitt 235a i civilprocesslagen). Behörighet i ärendet när det gäller överklaganden som rör rättsfrågor ligger hos Högsta domstolen — adress: Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno, Tjeckien.

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Den domstol som är behörig att göra den förnyade prövning som avses i artikel 19 i förordningen är den distriktsdomstol, som meddelande dom i första instans.

Den behöriga domstolen tillämpar artikel 19 i förordningen direkt. Det är möjligt att överklaga ett avslag på en ansökan om förnyad prövning.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Centralmyndighet är kontoret för internationellt rättsligt skydd för barn:

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí ¾

602 00 Brno

Tjeckien

e-post: podatelna@umpod.cz

Tfn: 00420 542 215 522

Fax: 00420 542 212 836

http://www.umpod.cz/

Artikel 71.1 e) – Offentliga organ

Det offentliga organ som avses i artikel 51.3 i förordningen är Tjeckiens justitieministerium (Ministerstvo spravedlnosti ČR), som ombesörjer den rättshjälp som avses i artikel 51.2 a i förordningen inom ramen för sin behörighet på grundval av lag nr 629/2004 om beviljande av rättshjälp i gränsöverskridande tvistemål inom EU, i gällande lydelse.

Kontaktuppgifter:

Ministerstvo spravedlnosti ČR (Justitieministeriet)

Vyšehradská 16

128 10 Prag 2

Tjeckien

e-post: moc@msp.justice.cz

Tfn: 00420 221 997 925

Fax: 00420 221 997 919

http://www.justice.cz

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

De myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet för tillämpningen av artikel 21 i förordningen är distriktsdomstolarna.
Deras territoriella behörighet regleras i 84–86 §§ civilprocesslagen i de fall ansökan om verkställighetsbeslut ingavs till distriktsdomstolen, eller enligt 45 § i utsökningslagen då ansökan om verkställighetsbeslut ingavs till exekutionstjänstemannen.

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Vid sidan av tjeckiska godtas också slovakiska för översättning av de handlingar som avses i artiklarna 20, 28 och 40 i förordningen.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Vid sidan av tjeckiska godtas också slovakiska och engelska av centralmyndigheterna för kommunikation med andra centralmyndigheter, enligt artikel 59 i förordningen.

Senaste uppdatering: 13/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.