Underhållsskyldighet

Danmark

Innehåll inlagt av
Danmark

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Ansökningar om verkställbarhetsförklaring enligt artikel 27.1 ska lämnas in till Familieretshuset.

Kontaktuppgifter:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danmark

E-post: post@familieretshuset.dk

Tfn: +45 7256 7000

Webbplats: Familieretshuset.dk

De beslut som fattas av Familieretshuset kan tas upp till omprövning i familieretten inom fyra veckor. Ansökningar om rättslig omprövning ska lämnas in till Familieretshuset. Under vissa omständigheter kan Familieretshuset se över ett beslut på nytt, även om en part har ansökt om rättslig omprövning.

Familieretten är en del av distriktsdomstolen (byret). Se http://www.domstol.dk

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

En dom som meddelas av familieretten i ett förfarande för omprövning av ett beslut av Familieretshuset kan prövas i överdomstolen (landsretten), förutsatt att nämnden för prövningstillstånd (Procesbevillingsnævnet) ger tillstånd till detta. Procesbevillingsnævnet kan bevilja prövningstillstånd om det rör sig om en principfråga, eller om det finns andra särskilda skäl till detta. Ansökningar om prövningstillstånd måste lämnas in till Procesbevillingsnævnet inom fyra veckor från det att domen meddelats. I undantagsfall kan Procesbevillingsnævnet bevilja prövningstillstånd även om ansökan lämnas in efter denna tidsfrist, men senast ett år efter meddelandet av domen. Samma sak gäller om familieretten avgör målet, och i sådana fall är ansökningsperioden två veckor respektive sex månader.

Domar som meddelats av landsretten i andra instans kan inte överklagas. Procesbevillingsnævnet kan dock tillåta att en dom omprövas i högsta domstolen (Højesteretten) i tredje instans om det rör sig om en principfråga. En sådan prövningsansökan ska lämnas in till Procesbevillingsnævnet inom fyra veckor från det att domen meddelats. I undantagsfall kan Procesbevillingsnævnet bevilja prövningstillstånd även om ansökan lämnas in efter denna tidsfrist, men senast ett år efter meddelandet av domen. Om landsretten avgör målet genom beslut kan detta prövas i Højesteretten, förutsatt att Procesbevillingsnævnet ger tillstånd till detta. Ett sådant tillstånd kan beviljas om prövningen rör en principfråga. Ansökningar om prövningstillstånd ska lämnas in till Procesbevillingsnævnet inom två veckor från det att beslutet meddelats. I undantagsfall kan Procesbevillingsnævnet bevilja prövningstillstånd även om ansökan lämnas in efter denna tidsfrist, men senast sex månader efter meddelandet av domen.

Kontaktuppgifter till domstolarna (familieretten, landsretten och Højesteretten) och Procesbevillingsnævnet finns här: http://www.domstol.dk

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Ej tillämplig i Danmark.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Kapitel VII i förordningen som rör samarbete mellan centrala myndigheter tillämpas inte på Danmark i enlighet med avtalet av den 12 juni 2009 mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.

I överensstämmelse med Förenta nationernas konvention av den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet (FN-konventionen) har Ankestyrelsen utsetts till den centralmyndighet som ansvarar för internationella underhållsärenden.

Myndigheten för uppbörd av kvarskatt (Gældsstyrelsen) har utsetts till medlare vid ansökningar om erkännande och verkställande (indrivning) av underhåll utomlands i enlighet med FN-konventionen.

Artikel 71.1 e) – Offentliga organ

Ej tillämplig i Danmark.

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Myndigheten för uppbörd av kvarskatt (Gældsstyrelsen) mottar den fordran som grundas på det beslut som ska verkställas. Om fordran inte betalas verkställs beslutet av myndigheten för uppbörd av kvarskatt.

Om den part som är skyldig att erlägga betalningen bestrider fordran vid uppbörden eller då beslutet ska verkställas, hänskjuter myndigheten för uppbörd av kvarskatt ärendet till Familieretshuset, som fattar ett beslut som kan innebära att uppbörden eller verkställigheten avslås eller upphävs.

Myndigheten för uppbörd av kvarskatt kan dock fatta ett beslut om huruvida en fordran är berättigad och om dess storlek om ärendet har samband med myndighetens hantering av fordran. Den kan också upphäva verkställigheten.

De beslut som fattas av Familieretshuset kan tas upp till omprövning i familieretten inom fyra veckor. Under vissa omständigheter kan Familieretshuset se över ett beslut på nytt, även om en part har ansökt om rättslig omprövning.

Klagomål om beslut som har fattats av myndigheten för uppbörd av kvarskatt om indrivning av fordringar osv., inklusive beslut om huruvida en fordran är berättigad och om dess storlek, kan inges till den nationella skattedomstolen (Landsskatteretten).

Fogderetten fattar beslut om invändningar mot utmätningar som utförs av myndigheten för uppbörd av kvarskatt. Överklaganden av fogderettens beslut kan lämnas in till landsretten. Om fordrans ekonomiska värde inte överstiger 20 000 danska kronor kan ett överklagande av fogderettens beslut endast göras med Procesbevillingsnævnets tillstånd. Landsrettens beslut om överklaganden kan överklagas vid Højesteretten med Procesbevillingsnævnets tillstånd.

De beslut som fattas av Ankestyrelsen och landsskatteretten kan prövas i domstol enligt grundlagens artikel 63. Om klaganden har sin hemvist i Danmark måste ansökan om omprövning av beslutet lämnas in till distriktsdomstolen på den ort där klaganden har sin hemvist. Om klaganden inte har sin hemvist i Danmark måste ärendet lämnas in till Københavns Byret. Överklaganden av beslut från distriktsdomstolen kan lämnas in till lämplig överdomstol (landsret). Överklaganden av landsrettens beslut kan lämnas in till högsta domstolen (Højesteretten), förutsatt att nämnden för prövningstillstånd (Procesbevillingsnævnet) ger tillstånd till detta. Om distriktsdomstolen mottar en ansökan som rör en principfråga, kan domstolen hänskjuta ärendet till Højesteretten.


Kontaktuppgifter

Familieretshuset

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danmark

E-post: post@familieretshuset.dk

Tfn: +45 7256 7000

Webbplats: http://www.familieretshuset.dk

Gældsstyrelsen

Nykøbingvej 76, Bygning 45

4990 Sakskøbing

Danmark

Tfn: +45 7015 7304

Webbplats: http://www.gaeldst.dk

Landsskatteretten

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 Copenhagen V

Danmark

E-post: sanst@sanst.dk

Tfn: +45 3376 0909

Kontaktuppgifter till domstolarna (distriktsdomstolar, landsretten och Højesteretten) och Procesbevillingsnævnet finns här: http://www.domstol.dk

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Danmark godtar översättningar till danska, finska, isländska, norska och svenska av de handlingar som avses i artiklarna 20, 28 och 40.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Ej tillämplig i Danmark.

Senaste uppdatering: 09/03/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.