På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Underhållsskyldighet

England och Wales

Innehåll inlagt av
England och Wales

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Family Court genom förmedling av REMO-enheten på följande adress:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tfn: 020 3681 2757 (endast Förenade kungariket)

+44 (0)20 3681 2757 (utanför Förenade kungariket)

Fax: 020 3681 8764

E-post: remo@offsol.gsi.gov.uk

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Förfaranden för att överklaga avgöranden i andra instans.

En ytterligare möjlighet till överklagande med avseende på rättsfrågor till instansen över den där det första överklagandet behandlades

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Artikel 19 är inte tillämplig eftersom Förenade kungariket inte är bundet av 2007 års Haagprotokoll

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Lord Chancellor är centralmyndighet och bär det övergripande politiska ansvaret, men centralmyndighetens administrativa funktioner utförs av

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tfn: 020 3681 2757 (endast Förenade kungariket)

+44 (0)20 3681 2757 (utanför Förenade kungariket)

Fax: 020 3681 8764

E-post: remo@offsol.gsi.gov.uk

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Family Court genom förmedling av REMO-enheten på följande adress:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tfn: 020 3681 2757 (endast Förenade kungariket)

+44 (0)20 3681 2757 (utanför Förenade kungariket)

Fax: 020 3681 8764

E-post: remo@offsol.gsi.gov.uk

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

I samtliga Förenade kungarikets jurisdiktioner är engelska är det språk som godtas för översättning av handlingar som avses i artiklarna 20, 28 och 40 .

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

I samtliga Förenade kungarikets jurisdiktioner är engelska det språk som godtas vid kommunikation med andra centrala myndigheter.

Senaste uppdatering: 02/09/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.