På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Underhållsskyldighet

England och Wales

Innehåll inlagt av
England och Wales

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Förenade kungariket

England och Wales

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Family Court genom förmedling av REMO-enheten på följande adress:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tfn: 020 3681 2757 (endast Förenade kungariket)

+44 (0)20 3681 2757 (utanför Förenade kungariket)

Fax: 020 3681 8764

E-post: remo@offsol.gsi.gov.uk

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Förfaranden för att överklaga avgöranden i andra instans.

En ytterligare möjlighet till överklagande med avseende på rättsfrågor till instansen över den där det första överklagandet behandlades

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Artikel 19 är inte tillämplig eftersom Förenade kungariket inte är bundet av 2007 års Haagprotokoll

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Lord Chancellor är centralmyndighet och bär det övergripande politiska ansvaret, men centralmyndighetens administrativa funktioner utförs av

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tfn: 020 3681 2757 (endast Förenade kungariket)

+44 (0)20 3681 2757 (utanför Förenade kungariket)

Fax: 020 3681 8764

E-post: remo@offsol.gsi.gov.uk

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Family Court genom förmedling av REMO-enheten på följande adress:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tfn: 020 3681 2757 (endast Förenade kungariket)

+44 (0)20 3681 2757 (utanför Förenade kungariket)

Fax: 020 3681 8764

E-post: remo@offsol.gsi.gov.uk

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

I samtliga Förenade kungarikets jurisdiktioner är engelska är det språk som godtas för översättning av handlingar som avses i artiklarna 20, 28 och 40 .

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

I samtliga Förenade kungarikets jurisdiktioner är engelska det språk som godtas vid kommunikation med andra centrala myndigheter.

Senaste uppdatering: 02/09/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.