Underhållsskyldighet

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Estland

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Vad avser artikel 27.1 ska ansökningar om verkställbarhetsförklaringar i Estland handläggas av distriktsdomstolarna (civilprocesslagen, § 121).

Vad avser artikel 32.2 ska överklagande av beslut rörande ansökningar om verkställbarhetsförklaring prövas av appellationsdomstolarna.

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Talan mot ett avgörande med anledning av en ansökan om ändring (jfr artikel 33) väcks genom överklagande till Högsta domstolen (civilprocesslagen, § 625, §§ 695-701 ).

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Den handläggning av ansökningar om förnyad prövning som avses i artikel 19 sker enligt bestämmelserna om beslut rörande ansökningar om upphävande av tredskodomar såvida inte något annat föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 4/2009 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet. Ansökan om förnyad prövning handläggs av distriktsdomstolarna.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Vad avser artikel 49.3 har Justitieministeriet, Tõnismägi 5a, Tallinn 15191, e-post: info@iust.ee. Tfn: +372 6 208 100, utsetts till Estlands centralmyndighet.

Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

e-post: central.authority@just.ee

Tfn: +372 620 8190 ; +372 620 8183 ; +372 715 3443 ; +372 620 8186

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Vad avser artikel 21 ska ansökningar om hinder och uppskov med verkställighet i Estland handläggs av distriktsdomstolarna.

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Vad avser artiklarna 20, 28 och 40 godtar Estland förutom estniska även översättningar till engelska.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Vad avser artikel 59 godtar Estland vid kommunikation med övriga centralmyndigheter förutom estniska också engelska.

Senaste uppdatering: 29/03/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.