Underhållsskyldighet

Finland

Innehåll inlagt av
Finland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Finland

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Behörig domstol i vad som avses i artikel 27.1 i förordningen är tingsrätten. Den domstol som tar emot ansökan om ändring enligt artikel 32.2 i förordningen är hovrätten.

Kontaktuppgifter till tingsrätter och hovrätter återfinns på justitieministeriets webbplats http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/sv/index/yhteystiedot.html

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Den ansökan om ändring som avses i artikel 33 är besvär hos högsta domstolen, i de fall denna medger besvärstillstånd (rättegångsbalken 30 kap. 1–5 § i tillämpliga delar).

Ändring av hovrättens dom och beslut söks genom besvär hos högsta domstolen.

Den som vill överklaga ett avgörande ska begära besvärstillstånd hos högsta domstolen.

Besvärstillstånd beviljas endast om det är av vikt att målet tas upp vid högsta domstolen för att få ett avgörande om tillämpningen av lagen i andra, liknande fall eller för att främja en enhetlig rättspraxis. Besvärstillstånd kan också beviljas om det finns en särskild anledning till detta på grund av rättegångsfel eller annat fel som innebär att avgörandet borde ändras eller ogiltigförklaras, eller om det finns något annat vägande skäl att meddela besvärstillstånd.

Anvisningar om hur man överklagar bifogas hovrättens avgörande. I anvisningarna anges de lagstadgade grunderna för besvärstillstånd och hur sökanden ska gå till väga för att få överklagandet prövat av högsta domstolen. Tidsfristen för att begära besvärstillstånd och ge in ett överklagande är 60 dagar från den dag då hovrätten meddelade sitt avgörande.

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Den ansökan om förnyad prövning som avses i artikel 19 i förordningen inges till den domstol som fattade det lagakraftvunna beslutet i saken. Tillämpligt förfarande föreskrivs med nödvändig anpassning i 31 kap. 3–5 §§ och 14a § i rättegångsbalken. Domstolarnas kontaktuppgifter finns på justitieministeriets webbsida http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/sv/index/yhteystiedot.html

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Finlands centralmyndighet är justitieministeriet.

Kontaktuppgifter:

Justitieministeriet

Enheten för internationell rättshjälp

PB 25

FI-00023 Statsrådet

Tfn: 358-9 1606 7628

Fax: 358-9 1606 7524

e-post maintenance.ca.om@gov.fi

Observera att det offentligrättsliga organet Folkpensionsanstalten i Finland (FPA) ibland sköter vissa av de uppgifter som anförtrotts centralmyndigheten (se närmare artikel 71.1 e – offentliga organ). Alla ansökningar till Finland ska dock ställas till justitieministeriet.

Artikel 71.1 e) – Offentliga organ

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på finska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Folkpensionsanstalten (FPA) har utsetts till centralmyndighet i enlighet med artikel 51.3 i förordningen.
Folkpensionsanstalten kan, efter att ha medgivit underhåll till någon som är berättigad till det, utföra följande av centralmyndighetens uppgifter:

  • Ansöka om erkännande eller erkännande och verkställbarhetsförklaring av en dom enligt artikel 56.1 a.
  • Ansöka om verkställighet av en dom som meddelats eller erkänts i den anmodade medlemsstaten enligt artikel 56.1 b.
  • Göra en framställan om särskilda åtgärder enligt artikel 53.1.

Kontaktuppgifter:

Folkpensionsanstalten
Indrivningscentret
PB 50

FI-00601 Helsingfors

Finland

Tfn: +35820 634 4940 (privatpersoner)

+35820 634 4942 (myndigheter)

E-post: maintenance@kela.fi

Webbplats: http://www.kela.fi/web/sv

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Den behöriga myndighet som avses i artikel 21 i förordningen är utmätningsmannen på svarandens bostads- eller hemort. Den ansökan som avses i artikeln kan sändas till vilken som helst lokal utsökningsmyndighet.

Utsökningsverkets kontaktuppgifter finns på justitieministeriets webbsida http://www.oikeus.fi/ulosotto/sv/index/yhteystiedot.html

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Finland godkänner översättningar av de handlingar som avses i artiklarna 20, 28 och 40 i förordningen på finska, svenska och engelska.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Finland godkänner att finska, svenska och engelska används i kommunikationen.

Senaste uppdatering: 20/03/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.