Underhållsskyldighet

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Den myndighet som avses i artikel 27.1 är domstolens ordförande eller ordföranden för notariekammaren.

Den myndighet som avses i artikel 32.2 är appellationsdomstolen (la cour d’appel).

Territoriellt (lokalt) behörig domstol enligt artikel 27.1 är i enlighet med artikel 27.2 den ort där svaranden har sin hemvist, eller den ort där åtgärden ska verkställas.

Behörig myndighet enligt artikel 32.2 är den som är behörig att handlägga överklaganden mot beslut av familjedomstolar.

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Förfarandet enligt artikel 33 är överklagande av talan i kassationsdomstol (la Cour de cassation) i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 973–982 och 1009–1031 i civilprocesslagen.

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Omprövningsförfarandet enligt artikel 19 är ett överklagande som kan göras vid den appellationsdomstol inom vars domkrets den domstol ligger som meddelat den omtvistade domen.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Ministère des Affaires étrangères et européennes

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire

Sous-direction de la protection des droits des personnes

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger

27, Rue de la Convention

CS- 91533

75732 PARIS CEDEX 15

Telefon: + 33 (0)1 43 17 91 99

Fax: +33 (0)1 43 17 81 97

E-post: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Territoriellt behörig domstol vid verkställighet avgörs efter den ort där gäldenären bor eller efter den ort där åtgärden ska verkställas. Om gäldenären bor i utlandet eller om bostadsorten är okänd är domstolen för den ort där åtgärden ska verkställas behörig.

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Endast franska.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Endast franska.

Senaste uppdatering: 08/11/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.