Underhållsskyldighet

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Tyskland

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Behörighet att behandla en ansökan om fastställande av dom eller verkställbarhetsförklaring som avses i artikel 27 i förordning (EG) 4/2009 har distriktsdomstolen (Amtsgericht) – familjedomstolen (Familiengericht) – vid den högre regionala domstolen (Oberlandesgericht), i det distrikt där den person, mot vilken ansökan riktar sig, har sin hemvist eller där verkställigheten ska genomföras (behörighetskoncentration). För den domkrets som omfattas av högre regionala domstolen i Berlin (Kammergericht) fattar distriktsdomstolen i Pankow-Weißensee beslut.

Om förfarandet för verkställbarhetsförklaring avser en officiell handling som upprättats inför notarie kan denna verkställbarhetsförklaras av en notarie.

Ansökan om ändring som avses i artikel 32 i förordning (EG) nr 4/2009 motbeslut fattadei första instans vid ett verkställbarhetsförfarandekan överklagas. Ansökan om ändring ska göras till den högre regionala domstol (Oberlandesgericht) som meddelat domen.

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Rättsmedel som avses i artikel 33 i förordning (EG) nr 4/2009 är Rechtsbeschwerde (överklagande). Behörig domstol är Bundesgerichtshof. Överklagandet ska lämnas in till den domstol som ska pröva överklagandet inom en månad från det att beslutet delgivits.

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Den domstol som enligt artikel 19 i förordning (EG) nr 4/2009 är behörig att på nytt pröva domen är den domstol som meddelat domen. Om villkoren i artikel 19 är uppfyllda tillämpas bestämmelserna om tredskoförfarande (§§ 343 till 346 i Zivilprozessordnung, ZPO). Om villkoren i artikel 19 inte är uppfyllda avslår domstolen ansökan om förnyad prövning. Beslutet kan tas utan muntlig förhandling.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Den centralmyndighet som avses i artikel 49 i förordning (EG) nr 4/2009 är Bundesamt für Justiz:

Bundesamt für Justiz

D - 53094 Bonn

Bundesamt für Justiz kan nås per telefon, fax eller e-post:

Telefon: 0228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Fax: +49/228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

E-post: auslandsunterhalt@bfj.bund.de

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Verkställighet av ansökningar som avses i artikel 21 i förordningen om underhållsskyldighet svarar distriktsdomstolen (Amtsgericht). Lokalt behörig är den distriktsdomstol som ligger i den domkrets där verkställighetsförfarandet äger rum, eller har ägt rum.

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Det språk som godtas för översättning av de handlingar som avses i artiklarna 20, 28 och 40 är tyska.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Kommunikationen mellan den tyska centralmyndigheten, Bundesamt für Justiz, och andra centralmyndigheter (artikel 59.3 i förordning (EG) 4/2009) kanske på engelska, efter överenskommelse mellan myndigheterna.

Senaste uppdatering: 30/06/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.