På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Underhållsskyldighet

Gibraltar

Innehåll inlagt av
Gibraltar

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Förenade kungariket

Gibraltar

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Domstolen med behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring:

Clerk to the Magistrates’ Court

32- 36 Town Range

Gibraltar

Tfn: +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

Domstolen med behörighet att behandla överklaganden:

Clerk to the Magistrates’ Court

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Tfn: +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Förfaranden för att överklaga avgöranden i andra instans:

Överklagande till Supreme Court.

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Artikel 19 är inte tillämplig eftersom Förenade kungariket inte är bundet av 2007 års Haagprotokoll.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Minister for Justice,

Ministry of Education, Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Tfn: + 350 2005 9267

Fax: + 350 2005 9271

E-post: moj@gibraltar.gov.gi

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Clerk to the Magistrates’ Court

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Tfn: +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Det språk som godtas för översättning av handlingar enligt artiklarna 20, 28 och 40 är i samtliga Förenade kungarikets jurisdiktioner engelska.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Det språk som godtas vid kommunikation med andra centrala myndigheter är i samtliga Förenade kungarikets jurisdiktioner engelska.

Senaste uppdatering: 12/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.