Underhållsskyldighet

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Grekland

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Behörig domstol för behandling av ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 27.1 är underrätten i civilmål på platsen. Behörig domstol för ansökningar om ändring av beslut i sådana ärenden enligt artikel 32.2 är den appellationsdomstol inom vars regionala behörighetsområde den underrätt som meddelade beslutet ingår.

Talan som avses i artikel 32.2 är överklagande (έφεση).

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Talan som avses i artikel 33 är kassationstalan (αίτηση αναίρεσης). Överklagandeförfarandet sköts av Greklands högsta domstol (Areios Pagos, på grekiska: Άρειος Πάγος).

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

När det gäller tillämpning av artikel 19 får tredskande part (svarande) föra talan mot en utländsk domstols tredskodom om underhållsskyldighet. Överklagande av en tredskodom om underhållsskyldighet ska ges in till den domstol som meddelat domen i fråga.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Centralmyndighet enligt artikel 49.3 är justitieministeriet (Ministry of Justice, Transparency and Human Rights) – avdelningen för internationellt civilrättsligt och straffrättsligt samarbete (Department of international judicial cooperation in civil and criminal cases).

Mesogeion 96

11527 Aten

Tfn: (+30) 213 1307312

Fax: (+30) 213 1307499

E-post: civilunit@justice.gov.gr mntolia@justice.gov.gr vsarigiannidis@justice.gov.gr

Artikel 71.1 e) – Offentliga organ

Grekisk rätt innehåller inga bestämmelser om att en centralmyndighets uppgifter skulle kunna utföras av offentliga organ eller andra organ som står under tillsyn av behöriga myndigheter, i enlighet med artikel 51.3.

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Vid tillämpningen av artikel 21 är det underrätten i civilmål som är behörig myndighet i verkställighetsfrågor.

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Grekiska.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Grekiska och engelska är de språk som centralmyndigheter godtar för kommunikation med andra centralmyndigheter enligt artikel 59.

Senaste uppdatering: 01/03/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.