Underhållsskyldighet

Ungern

Innehåll inlagt av
Ungern

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Distriktsdomstolen vid underrättens säte, i Budapest är detta Budai Központi Kerületi Bíróság. Överklaganden prövas av underrätterna, i Budapest är detta Fővárosi Törvényszék.

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Ansökan om omprövning av förstainstansrättens dom i högsta domstolen (Kúria) ska ges in till den domstol som meddelat den dom som ska överklagas.

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Omprövning enligt artikel 19 ska begäras hos den distriktsdomstol som utgör första instans, i enlighet med bestämmelserna om ny rättegång (Artiklarna 260–269 i 1952 års civilprocesslag III.XIII).

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Ungerns justitieministerium

1051 Budapest,

Nádor utca 22,

Tel.: (+36) 1 795 5397, (+36) 1 795 3188,

Fax: (+36) 1 550 3946,

e-postadress: nmfo@im.gov.hu

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Vid förfaranden i enlighet med artikel 21.2 distriktsdomstolen vid underrättens säte, i Budapest är detta Budai Központi Kerületi Bíróság, vid förfaranden i enlighet med artikel 21.3 den distriktsdomstol inom vars jurisdiktion den tjänsteman som ansvarar för verkställigheten har sitt säte.

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Ungerska.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

a) Formulär för att lämna in ansökan: ungerska

b) Formulär för att lämna in en begäran: ungerska, engelska eller tyska

c) För övriga kontakter kan den centrala myndigheten på begäran utöver ungerska även godta engelska och tyska.

Senaste uppdatering: 02/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.