Underhållsskyldighet

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

De domstolar som är behöriga att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaringar i enlighet med artikel 27.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 32.2 är Corti di Appello (appellationsdomstolarna).

Uppgifter om dessa domstolar finns på följande webbplats: www.giustizia.it (giustizia map – strutture giudiziarie – tribunali ordinari)

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

De förfaranden för överklaganden som avses i artikel 33 är normalt och extraordinärt överklagande (kassationsförfarande, återkallande, invändning från tredje part).

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Den behöriga domstolen för förnyad prövning enligt artikel 19 i fördordningen är samma domstol som har meddelat domen. Ansökan ska göras i enlighet med de förfaranderegler som gäller för antagande av den dom som ska omprövas.

Kontaktuppgifter till en sådan domstol finns på den här adressen

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Centralmyndigheten är Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile (justitieministeriet, ungdomsavdelningen):

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Rom

Tfn +39 6 68188326; +39 6 68188331

Fax +39 6 68188323

E-post: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Per certifierad e-post: prot.dgmc@giustiziacert.it

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

De myndigheter som är behöriga i fråga om verkställighet i enlighet med artikel 21 är de allmänna domstolarna (artikel 9 andra stycket i den italienska civilprocesslagen).

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Italienska är det språk som godtas för översättning av de handlingar som avses i artiklarna 20, 28 och 40.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Italienska är det språk som godtas av centralmyndigheten för kommunikation med andra centralmyndigheter enligt artikel 59.

Senaste uppdatering: 11/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.