Underhållsskyldighet

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

I Lettland är domstolarna med behörighet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 27.1 i förordningen de allmänna domstolarna, dvs. distriktsdomstolarna (eller stadsdomstolarna).

I Lettland är domstolarna med behörighet att handlägga ansökningar om ändring av ett beslut med anledning av verkställbarhetsansökan i enlighet med artikel 32 i förordningen de regionala domstolarna genom förmedling av den behöriga distriktsdomstolen (eller stadsdomstolen).

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Ett beslut med anledning av ansökan om ändring enligt artikel 33 i förordningen får överklagas vid Högsta domstolens senat genom förmedling av den behöriga regionala domstolen.

Kontaktuppgifter:

Supreme Court

Brīvības bulvāris 36,

Riga, LV-1511

Lettland

Tfn: +371 67020350

Fax: +371 67020351

E-post: at@at.gov.lv

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

Den svarande får begära förnyad prövning av ett ärende på grundval av artikel 19 i förordningen genom att inkomma med en ansökan

1)  till den behöriga regionala domstolen, om ansökan rör förnyad prövning av en dom eller beslut som meddelats av en distriktsdomstol (eller stadsdomstol),

2)             till avdelningen för tvistemål vid Högsta domstolen, om ansökan rör förnyad prövning av en dom eller beslut som meddelats av en regional domstol,

3)             till avdelningen för tvistemål vid Högsta domstolens senat, om ansökan rör förnyad prövning av en dom eller beslut som meddelats av en avdelning vid Högsta domstolen.

Ansökan får inte göras om den tid inom vilken verställighetshandlingen i fråga om avgörandet får överlämnas för verkställighet har löpt ut.

Vid prövningen av ansökan undersöker domstolen om de omständigheter som den klagande anger motiverar en förnyad prövning av avgörandet i enlighet med artikel 19 i förordningen. Om domstolen finner att omständigheterna motiverar en förnyad prövning, upphäver den avgörandet i dess helhet och hänskjuter ärendet till domstolen i första instans för förnyad prövning. Om domstolen bedömer att de omständigheter som anges i ansökan inte kan anses motivera en förnyad prövning, avslår den ansökan. Ett ytterligare klagomål får inges mot domstolens avgörande.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

I Lettland utförs centralmyndighetens uppgifter av underhållsgarantifonden.Kontaktuppgifter:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pulkveža Brieža ielā 15

Riga LV-1010

Lettland

Tfn:      +371 67 830626

Fax:     +371 67 830636

E-post:pasts@ugf.gov.lv

Artikel 71.1 e) – Offentliga organ

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

I Lettland utförs centralmyndighetens särskilda uppgifter, som anges i artikel 51 i förordningen, av underhållsgarantifonden.

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranska är dock redan färdig.

I Lettland är de myndigheter som har behörighet att vägra eller uppskjuta verkställighet av ett avgörande i enlighet med artikel 21 i förordningen distriktsdomstolarna (eller stadsdomstolarna) i den jurisdiktion där den utländska domstolens avgörande ska verkställas.

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Lettland godtar endast de handlingar som avses i artiklarna 20, 28 och 40 i översättning till landets nationella språk, dvs. lettiska.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Lettland godtar endast de ansökningar som avses i artikel 56 i förordningen (bilagorna VI och VII till förordningen) på landets nationella språk, dvs. lettiska.

Lettland godtar framställningar om särskilda åtgärder (bilaga V till förordningen) på lettiska eller engelska.

För övrig kommunikation godtar centralmyndigheten på begäran lettiska eller engelska.

Senaste uppdatering: 05/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.